5 september, 2022

Sanningar och myter kring nya sjukhuset

Först och främst måste vi komma ihåg varför vi gör detta. Fastigheterna på CLV klarar alltså inte av de krav som ställs i framtidens sjukvård. Vi klarar oss idag, men om fem, tio, tjugo år ställs hela tiden nya krav. Sjukvården har tagit fram standarder för hur olika lokaler ska se ut och vi klarar egentligen inte något av dem ens idag. Vi har knappt några enkelrum, för små operationssalar, för små hissar och alldeles för små teknikutrymmen. Detta innebär att vi antingen lever kvar i det förgångna eller bygger nya fastigheter som klarar av sjukvårdens krav. Detta gör vi antingen genom att bygga nytt på ny plats, eller bygger nytt i etapper på CLV. Vi vill att personalen och patienterna ska slippa vistas i en byggarbetsplats med alla dess risker under 20 år framöver, därför satsar vi på att bygga i Räppe.

Ett sånt här beslut väcker mycket känslor och många har synpunkter, och det är bra. Men när man inte håller sig till sanningen och istället anklagar regionen för att inte följa lagen och undanhålla saker, då har man gått för långt. Därför ska jag här försöka reda ut vad som är sanning och vad som är myter.

Vi följer Lagen om offentlig upphandling (LoU) till punkt och pricka. Vi har gjort en totalupphandling där partnering enbart är en samarbetsform, som beskriver hur vi arbetar tillsammans med öppna böcker. Upphandlingen är gjord i flera faser, Fas 0 Förstudie, Fas 1 projektering och Fas 2 byggnation. Vi kan när som helst under FAS 1, avbryta vårt samarbete med Skanska och då enbart betala uppkomna kostnader. Eftersom vi inte har begärt ett fast pris från början, slipper vi ökningarna i byggindex, istället betalar vi de kostnader som uppstår. Det innebär att vi betalar det pris som tex en gipsskiva kostar, den dagen vi köper gipsskivan det vill säga om flera år. Det finns dom som säger att Region Kronobergs ekonomi är usel, då vill jag säga följande. Regionens egna kapital har ökat stadigt de senaste fem åren från 1,4 miljarder till 2,7 miljarder. Prognos för 2022 är ett resultat på cirka + 400 mnkr, det visar tydligt att vi har en god ekonomi.

Vår avsikt är att använda 44 % eller 3,5 miljarder av s k egna medel (pensionsmedel mm). 1999 gjordes en avsättning till kapitalförvaltning för kommande års pensionsutbetalningar. Dessa medel har inte behövts användas, utan har över åren vuxit genom bra kapitalförvaltning. 2018 tog regionen fram en prognos över framtida pensionsutbetalning, som visade att runt 2040 uppstår stora pensionsutbetalningar. Region beslutade därför att under några år sätta av mer pengar till kapitalförvaltning för framtida pensionsutbetalningar, och har idag ett värde på cirka 2,2 mdr. Dessa pengar har aldrig föreslagits att användas till nytt sjukhus. Däremot är bedömningen att vi under en period inte behöver sätta av mer pengar från vårt kassaflöde till kapitalförvaltning för kommande pensionsutbetalningar. Dock runt 2035 behöver vi åter sätta av pengar till kapitalförvaltningen för kommande pensionsutbetalningar.

Amortering av låneskulden beräknas ske snabbare än 30 år. Avskrivningarna på sjukhuset blir stora och kommer att gå till amortering.

Eftersom inga avsättningar görs under en period till kapitalförvaltning för kommande års pensionsutbetalningar, kommer dessa medel istället gå till amortering även efter akutsjukhuset står klart. Och kommande resultat från 2031 och framåt kommer gå in och amortera av skulden.

Materialpriserna har ökat osedvanligt mycket det senaste året. I genomsnitt 15 % från februari 2021 till februari 2022. I investeringsbeslutet för nytt sjukhus har prisnivån använts per november 2021, och merparten av den höga kostnadsutvecklingen för förra året har tagits med. Någon ny prognos har inte tagits fram för nytt sjukhus, eftersom faktainnehållet inte har ändrats, och kommer ske först under fas 1 då detaljplanering och projektering kommer att genomföras. Enligt teorin utifrån utbud och efterfrågan, så bör ett ökat kostnadsläge medföra mindre byggnationer och därmed ge en kostnadsdämpande effekt i form av en lågkonjunktur. Men sammantaget är det därför väldigt svårt att räkna på vilken totalkostnad detta ger under så många år som nytt sjukhus kommer att byggas, vilket i så fall behöver bygga på spekulationer om en rad parametrar. Men vi kommer att ta fram olika scenarioberäkningar för våra investeringar, och använda dessa i den långtidsprognos till 2032 som regionen arbetar med för att planera, följa och ha koll på vår ekonomi.

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

Ta ställning och dela artikeln