Läget i länet

Vi har nog alla lagt märke till att Sverige är på väg in i någon form av lågkonjunktur. Vi ser hög inflation, stigande räntor och många av våra invånare har det tufft ekonomiskt. Men det är inte bara våra invånare som märker av detta, även vårt näringsliv med stora och små företag.

I grunden har vi ett mycket starkt näringsliv i Kronberg. Men läget börjar bli oroväckande och i vissa delar konkret illa, till exempel Uppvidinge, med ca. 300 personer som påverkades av varsel 2022. Hade det varit i Stockholms stad så hade det proportionerligt handlat om 30 000 jobb som var i farozonen. I skrivande stund påminns vi varje dag av pressade elpriser, störningar i leverantörskedjor och begynnande varsel.

Omfattningen och storleken är just nu svår att bedöma. Kronoberg med sin exportintensiva och tillverkningsintensiva ekonomi blir med självklarhet en del av konjunktursvängningarna. Vi vet också att när ekonomin viker, i form av exempelvis minskad orderingång till företagen, så ligger Kronoberg tidigt i konjunkturen. Så var det 2008 och så kan det även bli nu, men återigen så är läget i regionen som helhet mycket svår att bedöma.

Fler och fler signaler pekar på att en förberedelse för att hantera varsel och omställning i närings- och arbetslivet i Kronoberg bör göras. Här har Region Kronoberg som organisation en viktig roll att fylla.

Vår roll är som region, att ansvara för samordning och samverkan, som stöd till exempelvis en kommun vid stort varsel, samt stärka företagens förmåga till omställning och att öka sin konkurrenskraft (genom omställningscheckar, konsultstöd mm).

Vi driver tillsammans med länets åtta kommuner Business Region Kronoberg med ett gemensamt mål: att driva regionen framåt och öka vår attraktionskraft. Att jobba tillsammans är ännu viktigare när vårt samhälle påverkas av större händelser och kriser. Därför arbetar Business Region Kronoberg för att snabbt och koordinerat kunna reagera på näringslivsförändringar inom länet. Metoden kallas Kronobergsmodellen och bygger på kommunernas erfarenheter av samarbete kring varsel och omställning. Region Kronobergs roll är att levandegöra Kronobergsmodellen och underlätta för aktörernas samarbete regionalt.

Under rådande läge – med bland annat elkris, krig och effekter av pandemin – aktiverar vi ett bredare nätverk av aktörer, här ingår Region Kronoberg, länsstyrelsen, länets kommuner, Arbetsförmedlingen, branschorganisationer, arbetsgivarorganisationer, och företagsfrämjande organisationer.

På torsdag träffas ledningen för Region Kronoberg, länets åtta kommuner och även länsstyrelsen för att diskutera läget i länet. Då kommer Region Kronoberg föreslå att vi direkt aktiverar vårt gemensamma arbete i Kronobergsmodellen. Även om läget är osäkert är vi hellre förberedda än oförberedda.

ALLIANSEN REGION KRONOBERG