24 augusti, 2022

Ta gängens pengar

Den organiserade brottslighetens främsta drivkraft är att tjäna pengar. Samhället behöver därför med full kraft slå mot gängens brottsvinster. Moderaterna föreslår ett bidragsstopp för gängkriminella, att det ska bli lättare att vräka dem och bättre möjligheter att ta deras pengar och statussymboler.

Gängkriminaliteten i Sverige präglas av total hänsynslöshet, med sprängningar och dödligt skjutvapenvåld som återkommande inslag. Ofta är det kontrollen över narkotikaförsäljningen som utlöser konflikterna, men även annan brottslighet som kan generera pengar är vanlig, som exempelvis rån, telefonbedrägerier och annan ekonomisk brottslighet.

Samhället kan aldrig acceptera att kriminella berikar sig genom brottslig verksamhet. Det ska vara besvärligt och olönsamt att vara gängkriminell så att ingen lockas att välja en sådan livsstil. Därför föreslår Moderaterna fem reformer för att ta gängens pengar.

Vi vill införa lokala operativa enheter för att driva in gängens pengar

Danmark har genomfört flera åtgärder mot gängkriminaliteten, bland annat framgångsrika åtgärder för att komma åt gängkriminellas tillgångar (den så kallade Al Capone-metoden). Det handlar om att myndigheter arbetar tillsammans mot de kriminella grupperingarnas ekonomiska förehavanden. Syftet är dels att ta de gängkriminellas pengar och dels att kunna lagföra dem för skattebrott, bidragsfusk, bedrägeri och liknande brottslighet.

Moderaternas förslag:

  • Vi vill inrätta lokala operativa enheter som enligt dansk förebild arbetar i alla områden som polisen betraktar som utsatta, särskilt utsatta eller riskområden.
  • Rent konkret ska grupperna bestå av företrädare för Polisen, Skatteverket, Kronofogden och kommunerna. Deras uppdrag ska vara operativt – kartlägga och punktmarkera gängkriminella. Syftet är att de ska kunna beslagta de gängkriminellas tillgångar.

Vi vill införa ett totalt bidragsstopp för gängmedlemmar

Det är inte rimligt att den som lever på att begå brott kan ta emot olika förmåner från välfärden. Den som väljer den kriminella banan har också valt att ställa sig utanför samhället. Gängkriminella får därför finna sig att stå utanför den ekonomiska grundtrygghet som hederliga och laglydiga medborgare kan räkna med.

Moderaterna har tidigare föreslagit ett gemensamt system för utbetalning av alla offentliga bidrag. Det är viktigt för att ha kontroll över vilka pengar som betalas ut från samhället.

Moderaternas förslag:

  • Skatteverket ska kunna ansöka hos domstol om en spärr för utbetalningar till aktiva gängkriminella. Om domstolen godkänner ansökan så ska inte försörjningsstöd och liknande förmåner betalas ut till den gängkriminella, så länge han eller hon fortsätter begå grova brott.

Vi vill göra det lättare att vräka gängmedlemmar

Hyreslagen anger i huvudsak två situationer där en hyresgäst kan bli vräkt på grund av att han eller hon begår brott:

-Om hyresgästen utsätter sina grannar för brott på ett sådant sätt att det blir en störning i boendet

-Om hyresgästen använder sin lägenhet för brottslig verksamhet.

I praktiken är det dock väldigt svårt att vräka kriminella hyresgäster då kraven i lagstiftningen är mycket högst ställda. Lagstiftningen i Danmark ser annorlunda ut – där är det betydligt lättare att vräka gängkriminella. Kriminella i Danmark kan vräkas om de begått brott inom en kilometer från bostaden eller om de ingår i kriminella grupperingar.  

Moderaterna vill att det ska kunna bli lättare att vräka kriminella. Redan idag är den som står på hyreskontraktet hyresrättsligt ansvarig för de som bor där – våra förslag skulle därför innebära att föräldrar vars barn rånar eller bränner bilar skulle riskera att bli av med sin bostad.

Moderaternas förslag:

  • Skärp hyreslagstiftningen så att det ska vara lättare att vräka kriminella.
  • Det ska bli lättare att vräka den som använder en lägenhet i ett brottsligt syfte. Det bör räcka att man förvarar vapen eller en viss mängd narkotika i lägenheten och det kan kopplas till organiserad brottslighet.
  • Det ska bli lättare att vräka den som begår brott i bostadsområdet och minskar områdets trygghet. Den som exempelvis säljer narkotika på torget, rånar eller bränner bilar på nätterna bidrar till att minska tryggheten i bostadsområdet i sådan utsträckning att hyresvärden har ett berättigat intresse av att vräka hyresgästen.

Vi vill se omvänd bevisbörda för att beslagta kriminellas statussymboler

Gängmedlemmar rör sig ofta med märkeskläder, klockor, smycken och bilar. Det bidrar ofta till att locka in yngre i kriminalitet. En viktig åtgärd för att minska drivkrafterna att begå brott är att myndigheterna får bättre möjligheter att beslagta lyxbilar och andra statussymboler som finansieras genom gängkriminalitet.

Moderaternas förslag:

  • Inför en omvänd bevisbörda för att förverka gängkriminellas tillgångar i samband med brottmålsdomar. Den som ägnar sig åt gängkriminalitet och saknar legitima inkomster bör kunna förklara hur han eller hon kommit över dyra tillgångar, för att tillgångarna inte ska förverkas. Liknande system finns i både Norge och Danmark.

Stoppa gängkriminellas möjligheter till statussymboler på kredit

Det finns många företag som erbjuder uthyrning eller kreditköp av lyxbilar och andra statussymboler.   Gängkriminella ska inte ha möjlighet att köpa statussymboler på kredit – eftersom den typen av tillgångar inte kan beslagtas – då det inte är den gängkriminella som är ägare.

Moderaternas förslag:

  • För att ytterligare begränsa gängkriminellas möjligheter att skydda sig mot förverkanden vill Moderaterna utreda frågan om att låta de nya reglerna om förverkande med omvänd bevisbörda omfatta även dyrare egendom som har hyrts eller finansierats genom kreditköp.

Ta ställning och dela artikeln