31 augusti, 2022

Rivstart för ny kärnkraft

Elpriserna är rekordhöga. Det behövs mer elproduktion i Södra Sverige för att människor och företag ska få lägre elpriser. Moderaterna vill snabbt bygga ny kärnkraft i Sverige för att få ordning på elsystemet.  Vi lägger därför fram ett förslag om ett snabbspår i tillståndsprocessen för nya kärnkraftverk som kan genomföras snarast vid ett regeringsskifte.

Socialdemokraternas nedstängning av kärnkraften de senaste 20 åren är den främsta orsaken till den elkris som Sverige befinner sig i. Det har lett till högre elpriser, ett mindre stabilt elsystem och ökade utsläpp. I södra Sverige slår elpriserna rekord varje dag. De stora skillnaderna i elpris mellan södra och norra Sverige beror på nedstängningen av Ringhals 1 och 2.

Månadskostnaden för ett bundet elavtal på ett år för en snittvilla i södra Sverige var i augusti 2019 ca 1100 kronor/månaden i både södra och norra Sverige. I augusti i år är priset ca 12 400 kronor i södra Sverige och 3500 kronor i norra Sverige.

Nu krävs det en helt ny politik för att vända utvecklingen. Moderaterna vill göra den största satsningen på ny kärnkraft sedan kärnkraften byggdes ut. Om det ska vara möjligt behöver tillståndsprocessen snabbas på. Därför föreslår vi ett snabbspår i tillståndsprocessen för kärnkraften.

Varför behövs ett snabbspår för kärnkraften?

Därför att tillståndsprocessen tar för lång tid. Den som ska starta ett kärnkraftverk behöver ansöka om flera tillstånd. Det som tar mest tid är att få ett tillstånd enligt miljöbalken som sedan ska prövas i mark- och miljödomstolen. Sedan de nya reglerna om tillståndsprövning trädde i kraft år 2010 har ingen ansökt om att starta ett kärnkraftverk.

När kärnkraften byggdes på 70- och 80-talen tog det i normalfallet mellan 1,5 till två år att få tillstånd. Experter menar att det skulle ta betydligt längre tid idag att få tillstånd för ett nytt kärnkraftverk. Regeringen utreder ett snabbspår för havsbaserad vindkraft. Moderaterna prioriterar att få mer kärnkraft och vill därför se ett snabbspår för kärnkraften.

Hur vill Moderaterna införa ett snabbspår för kärnkraften?

Staten ska tala med en röst i tillståndsprocessen, inte flera. När en ansökan om tillstånd för ett nytt kärnkraftverk ska prövas i mark-och miljödomstolen får sex olika statliga myndigheter möjlighet att föra talan för att tillvarata miljöintressen och överklaga. Det innebär ofta att olika myndigheter – vid olika tidpunkter – kräver kompletteringar av en ansökan, vilket fördröjer processen.

Snabbspår för kärnkraft i tillståndsprocessen. Vi föreslår också att domstolarna ska prioritera ansökningar om att bygga ny kärnkraft i Sverige. Moderaterna vill införa en ny särskild regel i miljöbalken som innebär att tillståndsärenden som rör ny kärnkraft ska behandlas skyndsamt. Det innebär att andra tillståndsärenden kan behöva stå tillbaka. Motsvarande regler finns för andra mål- och ärendetyper i bl.a. rättegångsbalken.

För att domstolarna snabbt ska kunna hantera tillståndsansökningar för nya kärnkraftverk har tidigare regering uppskattat att det krävs mer pengar till domstolarna. Vi kommer att ge domstolarna så mycket pengar som de begär för att klara bemanningen.

Moderaterna vill också ta bort ansökningsavgiften för nya kärnkraftsreaktorer. I dag behöver den som ansöker om att bygga en kärnkraftsreaktor betala 100 miljoner kronor till Strålsäkerhetsmyndigheten i avgift. För att sänka trösklarna till att bygga ny kärnkraft vill vi ta bort den avgiften. Staten ska istället betala för de kostnader som Strålsäkerhetsmyndigheten har för att hantera ansökningar om ny kärnkraft.

Moderaternas förslag:                   

  • Vi vill införa ny regel i miljöbalken som innebär att endast en myndighet får vara part i ett tillståndsärende.
  • Inför ett snabbspår för kärnkraft i tillståndsprocessen
  • Skjut till extra medel till mark- och miljödomstolarna.
  • Ta bort ansökningsavgiften för nya kärnkraftreaktorer

Ta ställning och dela artikeln