1 september, 2022

Rivstart för att fånga in och lagra koldioxid

Den klimatpolitik regeringen fört under de gångna två mandatperioderna är ineffektiv och leder inte till tillräckliga utsläppsminskningar för att Sverige ska nå klimatmålen. Centrala reformer gör liten eller ingen nytta, och Klimatpolitiska rådet har år efter år kritiserat den förda politiken.

Under torsdagen presenterade Moderaterna en granskning av den förda klimatpolitiken och sina planer på en rivstart för att fånga in och lagra koldioxid.

Förutsättningar för en lyckad klimatpolitik minskar med regeringens politik

Industrins omställning hotas av en politik som varken får fram den fossilfria el som behövs, kortar tillståndsprocesserna eller säkerställer att skogsbruket kan bidra med de råvaror som behövs.

Klimatpolitiska rådet pekar på tre specifika utmaningar som är särskilt viktiga att hantera:

  1. Elsystemet behöver utvecklas så elektrifiering kan ersätta fossil energi och fossilberoende industriprocesser. Regeringen har avvecklat fossilfri elproduktion.
  2. Efterfrågan på biobränslen och biobaserade material ökar samtidigt som hållbart producerad biomassa är en begränsad resurs. Regeringen har drivit förslag för att minska det svenska skogsbruket.
  3. Långa och oförutsägbara tillståndsprocesser kan bromsa de investeringar som är viktiga för klimatomställningen. Regeringens utredning föreslår bland annat tidsbegränsade tillstånd som ökar osäkerheten.

Sammantaget står det klart att S-regeringens politik utgör ett hot mot framför allt industrins klimatomställning.

Stängda reaktorer har lett till kraftigt ökade utsläpp

Stängningen av Ringhals 1 och 2 beräknas enligt Konjunkturinstitutet leda till att utsläppen i EU ökar med 8 miljoner ton. År 2021 eldade Karlshamnsverket mer olja än de föregående tio åren tillsammans. Det första halvåret 2022 har verket producerat mer el än motsvarande period förra året. Prislappen för att elda med olja i Karlshamnsverket under sommarmånaderna? Höga kostnader för konsumenterna och ökade utsläpp som motverkar klimatomställningen.

Regeringens beslut att avveckla kärnkraftsreaktorer är att göra klimatet en björntjänst.

Rivstart för att fånga in och lagra koldioxid

Utsläppen från industrin står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Teknik för att avskilja och lagra koldioxid, CCS, har stor potential att snabbt minska dessa. Moderaterna lovar en rivstart för genomförandet av satsningen på bio-CCS, vilket skulle innebära ett betydande steg mot att nå Sveriges klimatmål.

Moderaterna vill genomföra följande:

  1. Budgetsatsning för att fånga in och lagra koldioxid
  2. Konkurrensutsätta lagringen av infångad koldioxid för att pressa priset
  3. Förenkla tillståndsprocesserna för avskiljning

S-regeringens satsning och engagemang är otillräckligt

Regeringens satsning gör liten skillnad för Sveriges möjligheter att nå klimatmålen, och riskerar att driva upp priset då de aktörer som har stor potential till effektiv infångning inte fullt ut kan delta. Det kan ifrågasättas om Socialdemokraterna – särskilt i sällskap av Miljöpartiet – har den politiska vilja som krävs för att dra nytta av de tekniska möjligheterna för att nå klimatmålen.

Klimatpolitik som gör skillnad

Moderaterna har en klimatpolitik som löser just de problem som regeringen misslyckats med att lösa. Dessutom kommer vi att rivstarta arbetet med infångning och lagring av koldioxid genom en budgetsatsning och åtgärder för att snabba arbetet. Satsningen kommer att leda till en minskning med upp till 4,6 procent av Sveriges årliga utsläpp.

Ta ställning och dela artikeln