19 december, 2023

Regeringen stöttar hushållen och säkrar välfärden

Det är många i Sverige som har det tufft just nu. Svenska hushåll pressas av höga priser på allt ifrån mat och drivmedel till boende. Regeringen gör allt för att knäcka den inflation som ligger till grund för prisökningarna.

Den budget som vi under kommande veckor beslutar om i Sveriges riksdag tar ett tydligt sikte mot att bekämpa inflationen, samtidigt som vi stöttar hushållen och säkrar den svenska välfärden i en utmanande tid.

Som ett litet, exportberoende land är Sverige alltid känsligt för vad som händer i vår omvärld. Under de senaste åren har vi utmanats av flera händelser, inte minst av ett krig i vårt närområde och en energikris. Därtill präglas hela världsekonomin av inflation och lågkonjunktur. Även på hemmaplan finns stora samhällsproblem som måste lösas.

”För tryggheten är även det förebyggande arbetet centralt, varför regeringen också genomför en riktad satsning på bemanningen inom socialtjänsten. Satsningarna på försvaret innebär redan till nästa år ett tillskott på mer än 27 miljarder så att Sverige når NATO:s mål om att försvarsutgifterna ska uppgå till två procent av BNP redan 2024.”

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot Kalmar län.

Den grova organiserade brottsligheten breder ut sig och kräver omedelbara åtgärder i form av såväl ekonomiska satsningar som lagändringar. Den i nuläget viktigaste prioriteringen för den ekonomiska politiken är att aktivt och skyndsamt bekämpa inflationen. Detta mål präglar tydligt den budgetproposition som i dagarna behandlas i riksdagen.

Effekterna av en långvarig och hög inflation ska inte underskattas: den minskar både hushållens sparande och handlingsutrymme. Att stötta dessa, utan att samtidigt elda på inflationen, är en balansakt som kräver en ansvarsfull ekonomisk politik.

Trots svåra avvägningar har vi en budget som innehåller viktiga och strategiska lättnader för hushållen. Skatten sänks på både arbete och pensioner, och på ett sätt som bidrar till att bördan för inflationen fördelas på ett rimligt sätt mellan olika inkomstgrupper. Regeringens förslag ser också till att hålla nere priserna på drivmedel, genom skattesänkningar på bensin och diesel samt sänkt reduktionsplikt. Samtidigt tillför budgeten totalt 16 miljarder för att stötta välfärden som fått stora kostnadsökningar.

Regeringen förmår också att prioritera bland övriga investeringar. Mellan innevarande år och fram till 2026 beräknas anslagen till rättsväsendet öka med 21 miljarder kronor, eller drygt 30 procent. För tryggheten är även det förebyggande arbetet centralt, varför regeringen också genomför en riktad satsning på bemanningen inom socialtjänsten. Satsningarna på försvaret innebär redan till nästa år ett tillskott på mer än 27 miljarder så att Sverige når NATO:s mål om att försvarsutgifterna ska uppgå till två procent av BNP redan 2024.

Regeringen fortsätter även att verka för ett effektivt och smart miljöarbete. Klimatklivet, regeringens investeringsstöd för minskade koldioxidutsläpp, utökas och förlängs och en särskild satsning görs även för att skydda värdefull natur.

Att klara balansgången och göra rätt insatser vid rätt tillfälle är en utmaning som ställer höga krav på ett gott ledarskap. Trots det allvarliga läget besitter dock Sverige viktiga styrkor som stabila statsfinanser och en låg statsskuld, vilket skapar ett gott handlingsutrymme om det ekonomiska läget skulle förvärras. Det är också en trygghet att ha ett tydligt stöd i riksdagen för den budget som nu ska beslutas.

Vårt land leds idag av en regering som har en tydlig vision om ett bättre Sverige och en vilja att nå dit, samtidigt som man har förmågan att välja rätt vägar framåt och navigera i svår terräng.

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot Kalmar län

Edward Riedl (M), finansutskottets ordförande

Ta ställning och dela artikeln