16 augusti, 2022

Moderaterna presenterar åtgärder för fler i arbete

I dag presenterar Moderaterna förslag för att stärka arbetslinjen. Det handlar om att öka utbytet av att arbeta, skärpta krav på att den som inte kan försörja sig själv ska anstränga sig för att få ett arbete och satsningar på insatser som leder till jobb, bland annat praktik, språk och utbildning. Nu får vi ordning på jobben och återupprättar arbetslinjen.

Socialdemokraterna lovade år 2014 att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. I dag har Sverige fjärde högst arbetslöshet i EU. Långtidsarbetslösheten slår också rekord – 160 000 personer i Sverige är långtidsarbetslösa. Allt fler hamnar i ett allt djupare utanförskap.

Utanförskapet är en stor tragedi för den som drabbas. Långtidsarbetslöshet är ofta en grogrund för psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk. Den kostar också samhället över 30 miljarder per år.

Hur vill Moderaterna göra det mer lönsamt att arbeta?

Moderaterna vill införa ett bidragstak så att det aldrig ska vara möjligt att få ut mer pengar från bidrag än från arbete. Vi vill se en särskild myndighet som får ansvar för att betala ut offentliga bidrag – den myndigheten ska få i uppdrag att ansvara för bidragstaket. Bidragstaket kommer fullt ut vara på plats nästa mandatperiod.

Vi vill också reformera a-kassan. A-kassan har höjts under pandemin och nu höjs röster för att den höjningen ska bli permanent. Moderaterna säger nej till detta. A-kassan är en tillfällig försäkring som syftar till att människor ska gå tillbaka till arbete – den får inte låsa fast människor i utanförskap.

Moderaternas förslag:

  • Inför ett bidragstak så att det alltid lönar sig bättre att arbeta än att leva på bidrag. Bidragstaket ska vara på plats under nästa mandatperiod.
  • A-kassan bör reformeras genom skarpare avtrappning och att den samlade tiden kortas till ett år. Höjningen av A-kassan under pandemin ska inte bli permanent.

Hur vill ni underlätta för långtidsarbetslösa att få ett arbete?

En viktig åtgärd är att satsa på praktikplatser. Det är ett bra sätt för en person att upprätthålla sin kompetens, få ny erfarenhet, bygga nätverk och möjlighet att pröva nya yrken. Praktikplatser är också bra för funktionsnedsatta som får möjligheten att under en kortare tid pröva en arbetsplats som sedan kan övergå till en anställning, till exempel i form av  lönebidrag.

Antalet praktikplatser har sedan 2014 minskat med 70 procent . Det har bidragit till det passiva bidragsberoende som finns i Sverige idag. Moderaterna vill bygga ut praktikplatserna med 30 000.

Vi vill även satsa på en vassare yrkesutbildning. Det är utbildningar som är efterfrågade på arbetsmarknaden och snabbt leder till jobb. Det är också viktigt att fler får möjlighet att studera i vuxenutbildningen istället för att fastna i passivitet, därför vill vi sänka åldersgränsen för att få studera i den utbildningsformen.

En förutsättning för att kunna få ett arbete är ofta att man kan tala begriplig svenska. Därför vill Moderaterna satsa på att göra SFI, svenska för invandrare, effektivare. Då behöver varje person som läser SFI få en individuell prestationsplan med kunskapsmål som han eller hon ska uppnå i sin utbildning.

Moderaternas förslag:

  • Bygg ut antalet praktikplatser med 30 000. Platserna ska framförallt riktas till långtidsarbetslösa, men även för andra personer som riskerar att fastna i långvarigt utanförskap.
  • Inför kortare yrkesutbildningar på gymnasiet som leder till jobb.
  • Sänk åldersgränsen inom vuxenutbildningen
  • Inför en fungerande utbildningsplikt och krav på att lära sig begriplig svenska. Det behövs en individuell prestationsplan med kunskapsmål inom SFI.

Hur kan man få fler människor att gå från bidrag till eget arbete?

I dag finns det inget krav på att den som har försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag, ska delta i aktiviteter på heltid. Om vi ska kunna bryta bidragsberoendet behöver alla personer med arbetsförmåga och som har försörjningsstöd delta i aktiviteter på heltid. Det ska också finnas ett krav på att personer med försörjningsstöd aktivt söker arbete.

Socialtjänsten måste också kunna göra oanmälda hembesök hos personer med försörjningsstöd. Hembesöken ska bidra till att hjälpa personen att delta i aktiviteter som kan leda till att den på sikt får ett arbete. Men hembesöken har också en kontrollerande funktion – bara den som är i behov av bidrag ska också få det.

Moderaternas förslag:

  • Alla personer med försörjningsstöd som har arbetsförmåga ska erbjudas och delta i aktiviteter som för individen närmare ett arbete och självförsörjning.
  • Aktiviteterna som erbjuds kan vara i form av samhällsnyttiga insatser som riktas till personer som inte når upp till de krav som finns på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om om arbetsuppgifter som annars inte blir utförda. Uppgifterna bör ha nära koppling till ordinarie arbeten, för att på så sätt sänka trösklarna in på den reguljära arbetsmarknaden.

Ta ställning och dela artikeln