26 augusti, 2022

Moderaterna kommer att ta bort Socialdemokraternas amnestigrund för vuxna efter valet

Sverige har haft en historisk hög invandring sedan 2014. Den höga invandringen och den dåligt fungerande integrationen har skapat ett stort utanförskap i Sverige. Socialdemokraterna påstår att de har lagt om migrationspolitiken – samtidigt har de infört en ny amnestigrund för vuxna asylsökande. Moderaterna vill minska invandringen och kommer att avskaffa den amnestigrund som Socialdemokraterna har infört.

Sverige har under lång tid haft en stor invandring. Sedan 2014 har 830 000 människor invandrat till Sverige, varav 360 000 asylsökande. Den stora invandringen i kombination med den dåliga integrationen har bidragit till ett stort utanförskap i Sverige. Utanförskapet tar sig uttryck i bidragsberoende, trångboddhet och kriminalitet.

Socialdemokraterna slår sig ofta för bröstet och säger att de har lagt om migrationspolitiken. Det stämmer inte – de har inte gjort mer än vad de absolut måste. Socialdemokraterna har dessutom infört en ny amnestigrund i lagstiftningen som innebär att människor utan asylskäl kan få rätt att stanna i Sverige. 

Vad innebär Socialdemokraternas amnestigrund för vuxna?

I Sverige kan en person som har asylskäl antingen få uppehållstillstånd som flykting, vilket följer av FN:s flyktingkonvention, eller som alternativt skyddsbehövande, vilket följer av EU:s skyddsgrundsdirektiv. Det är personer som har asylskäl som kan få uppehållstillstånd på någon av dessa grunder.

Socialdemokraterna införde i juni 2021 en ny amnestigrund som ger rätt till uppehållstillstånd för personer som saknar asylskäl. Det innebär att personer som inte är flyktingar, inte riskerar att utsättas för förföljelse eller våld, får uppehållstillstånd om det finns synnerligen ömmande skäl. Det kan exempelvis handla om att personen har vistats i Sverige under lång tid.

Hur många har fått uppehållstillstånd på grund av Socialdemokraternas amnestigrund?

Socialdemokraternas amnestigrund har inneburit en ökning av uppehållstillstånd för särskilt ömmande skäl med nästan fyra gånger. Det handlar om cirka 800 uppehållstillstånd under tolv månader efter att amnestigrunden började gälla. Det kan jämföras med att Sverige beviljade 11 000 uppehållstillstånd för personer som har asylskäl under 2021.

Varför vill Moderaterna avskaffa amnestigrunden?

Därför att det är ohållbart att ge amnesti till personer utan asylskäl. Personer som saknar asylskäl ska heller inte ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Sverige behöver en stram invandring för många år framöver om vi ska kunna klara integrationen. Annars riskerar utanförskapet att bita sig fast och problem med kriminalitet och bidragsberoende bli större.

Läs mer om Moderaternas migrationspolitik här

Ta ställning och dela artikeln