15 december, 2023

Kallelse till årsmöte MST Kalmar

Härmed kallas samtliga medlemmar till extra årsmöte för MST Kalmar.

Tid: 17.00 Plats: 22 dec

Förslag till föredragningslista
1. val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar,
2. val av sekreterare för årsmötets protokoll,
3. val av två justerare,
4. fastställande av röstlängd,
5. fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning,
6. Fastställande av medlemsavgiften för icke nya medlemmar till föreningen för kalenderåret efter årsmötet,
7. Propositioner – Proposition 1 – stadgar för MST Kalmar
8. övriga frågor.

Ta ställning och dela artikeln