19 januari, 2023

Ett grönare, säkrare och friare Europa

”Europeiska unionens dragningskraft är stark för många av de européer som ännu inte är en del av den. Våra gemensamma europeiska värderingar och demokratiska institutioner, vårt välstånd och den fred och frihet vi numera lever i, det är vad Ukraina hoppas vinna.”

Allra tydligast är det när ukrainska styrkor innan årsskiftet återtog Cherson och hissade EU-flaggan bredvid Ukrainas flagga. I år tar Sverige över ordförandeskapet – det är en långsiktig svensk investering, där ett effektivt och resultatorienterat genomförande lägger grunden för större svenskt inflytande i EU framöver. Fyra områden kommer att prägla det svenska ordförandeskapet:

EU:s yttre och inre säkerhet

EU:s snabba och beslutsamma svar på den ryska aggressionen mot Ukraina var ett styrkebesked. Att behålla denna enighet både vad gäller förstärkt stöd till Ukraina och sanktioner mot den ryska regimen kommer att bli en svår men helt central uppgift. EUs yttre och inre säkerhet är viktig. Vi behöver förstärkt bevakning av EU:s yttre gräns och reformerad migrationspolitik, samt utökat polissamarbete för att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Klimat och grön omställning

Klimatförändringarna är ett av vår tids stora gränsöverskridande problem och EU är en av världens viktigaste klimatpolitiska aktörer. EU är också Sveriges viktigaste klimatpolitiska plattform – det är inte genom nationella särlösningar vi uppnår resultat. Regeringen kommer också att verka för att EU snabbt minskar sitt beroende av rysk gas och andra fossila energikällor.

Europeisk konkurrenskraft

EU behöver en långsiktig agenda för att stärka Europas konkurrenskraft. EU har under lång tid nedprioriterat konkurrenskraften till förmån för kortsiktiga satsningar och komplicerade regelverk. Alla medlemsländer har – precis som Sverige – mycket att vinna på ett ekonomiskt starkt EU och då krävs mer frihandel och konkurrenskraft.

Demokrati och rättsstat

Demokratiska värderingar och rättsstatens principer utgör grunden för vårt samarbete. Oberoende rättssystem och fungerande demokratiska institutioner är en förutsättning för ömsesidig tillit mellan medlemsstaterna. Att slå vakt om den liberala demokratins grundläggande principer är därför en kärnuppgift för den här regeringens ordförandeskap.

Sverige är ordförande i EU för tredje gången. Vi gör det i en svår tid med flera parallella kriser: Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina. I krigets kölvatten en energikris och stora ekonomiska svårigheter. Därtill hotet från klimatförändringar. Arbetet att hitta gemensamma linjer kommer att bli prövande. Att hålla samman unionen i en tid präglad av krig och kris kommer att vara en svår och ansvarsfylld uppgift.

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot, Kalmar län

Jessika Roswall (M), EU-minister

Ta ställning och dela artikeln