31 augusti, 2022

För energi, grön omställning och landsbygd

Sverige och Kalmar län behöver göra en grön omställning för att minska utsläppen av växthusgaser. Som en konsekvens beräknas elförbrukningen i landet fördubblas inom några årtionden, varför både elproduktionen och elnätets överföringskapacitet behöver byggas ut kraftigt.

För att företag ska kunna verka, växa och etablera sig i Kalmar län är det grundläggande att det finns säker och god tillgång till elektricitet. Det krävs också att den är rimligt prissatt. Elförsörjningen är även en förutsättning för att klara omställningen till fossilbränslefria transporter i länet. Lyckas länet inte att möta det ökande elbehovet slår det direkt mot jobben, välfärden och allt miljö- och klimatarbete. Regionen måste därför i samverkan med kommunerna, elproducenter, nätbolag och andra berörda aktörer tillsätta och leda en energikommission som tar ett helhetsgrepp genom att inventera och analysera vad som behöver göras på regional nivå för att klara elförsörjningen. Det kommer att kräva väl underbyggda prioriteringar vad gäller elnätsutbyggnaden, samt ökad elproduktion från flera olika fossilfria energislag, inte minst kärnkraft.

Den svenska kärnkraften kommer att spela en fortsatt stor roll för Sveriges elförsörjning, inte minst av klimatskäl, eftersom den producerar fossilfri el. Till skillnad från många andra energislag kan kärnkraften producera el när som helst på dygnet och oavsett väder, och behöver inte kompletteras med till exempel energilagring för att fungera. I kärnkraftslänet Kalmar län bidrar kärnkraften också direkt till tillväxten genom jobb för medarbetare och underleverantörer. De länder i Europa som snabbavvecklat sin kärnkraft har i stället gjort sig beroende av svajig och väderberoende vindkraft, olja och fossilgas från Ryssland, med kraftigt varierande elpriser, ökade utsläpp av fossilgaser och ett spänt säkerhetspolitiskt läge som följd. Elpriserna i Sverige hade varit lägre och stabilare om inte flera av de svenska kärnkraftsreaktorerna hade lagts ned. Därför måste Sverige bevara kärnkraften i Oskarshamn och satsa på forskning och utveckling. Genom att inrätta en forskningsreaktor i Oskarshamn kan kärnkraften utgöra en fortsatt bas i elförsörjningen, samtidigt som den specialistkompetens som finns i mellanlänet tillvaratas.

Fokuset i Kalmar län har varit alldeles för ensidigt på en forcerad etablering av ny vindkraft. Vindkraft har en fortsatt roll att spela för elförsörjningen. Men nyetableringar måste bära sina egna kringkostnader och ske med ökad hänsyn till hur de påverkar miljön och hälsan för omkringboende, samt med kompensation för sjunkande fastighetsvärden. Uppdaterade vindkraftsplaner på kommunal nivå bör vara en förutsättning för nyetableringar och den kommunala vetorätten måste i alla lägen värnas.

Kalmar län är ett av landets mest utdikade där nederbördsmängden dessutom är låg. I kombination leder det till vattenbrist i torrperioder och större utsläpp av gödningsämnen i Östersjön för att mer vatten från jordbruksmark rinner rakt ut i havet. Att återställa våtmarker och öka jordens vattenbevarande förmåga är därför ett viktigt och mycket långsiktigt arbete. På Öland har enskilda lantbrukare till exempel byggt stora bevattningsdammar för att parera vattenbristen. Region Kalmar län behöver ta sitt samordnande ansvar och stimulera att flera sådana initiativ kommer till stånd och att mer projektmedel för återställande av våtmarker kommer länet till del.

Antalet sysselsatta inom det kustnära fisket minskar stadigt. Det är en näringsgren som länge funnits i länet och som riskerar att gå i graven och med den ett sätt att försörja sig på en levande landsbygd. Regionen kan inte lösa alla miljöproblem förknippade med Östersjön. Men det finns enkla åtgärder som regionen kan verka för eller genomföra, och som lyfts av bland annat länsstyrelsens fiskekonsulent. Till sådana åtgärder hör en kraftigt utökad säl- och skarvjakt, utökad trålgräns och om möjligt riktade stöd.

Jord- och skogsbruket är av stor betydelse för sysselsättningen i länet och därmed förutsättningarna för en levande landsbygd. Regionen ska i alla lägen, till exempel vid remissvar på statliga utredningar och nya myndighetsdirektiv, stå upp för äganderätten och den enskilde jord- och skogsbrukarens rätt att bruka sin mark. Nya och strikta tillämpningar, av till exempel artskyddsförordningen, som kullkastar förutsättningar för skogsnäringen i länet kan inte accepteras. Ett direkt sätt att värna de gröna näringarna och därmed den biologiska mångfalden är att prioritera svenskproducerade livsmedel samt inte boka konferenser och luncher hos företag som till exempel bojkottar svenskt nötkött med förmenta miljöargument.

Regionen behöver verka för att tillgängliggöra mer byggklar mark i attraktiva lägen för verksamheter och bostadsbebyggelse. Ett exempel som hindrar utveckling på landsbygden är strandskyddet som förhindrar nästan all nybyggnation längs Kalmar läns rekordlånga kustlinje och vid sjöar och vattendrag i inlandet. Förslagen i den strandskyddsutredning som presenterats innebär inga lättnader av strandskyddet längs länets kuster. Därför verkar Moderaterna för att en ny strandskyddsutredning görs.

Otryggheten bland länets invånare och företagare har ökat och det måste tas på största allvar. För att få en uppfattning om vad som skapar otrygghet, var i länet invånarna känner sig otrygga och när de upplever otrygghet, måste en kartläggning göras för att åtgärder ska kunna vidtas. Med en trygghetskommission, med representanter för kommunerna och regionen, som tar del av öppna och tillgängliga data, rapporter och befintlig statistik från både egna verksamheter och statliga, privata och ideella aktörer, skulle det gå att få en samlad lägesbild. Lägesbilden ska visa hur otryggheten i länet ser ut och vilket behov av samordning och insatser som behövs. Det är också angeläget att trygghetskommissionen kan tydliggöra hur trygghetsarbetet kan utföras på landsbygd respektive stadsmiljö. I detta arbete bör det även ingå att se över ökat stöd till kommersiell service på landsbygden, en åtgärd som bidrar till att förstärka trygghetskänslan.

Vi vill
• Tillsätta en energikommission för att klara länets framtida elförsörjning
• Bevara och vidareutveckla kärnkraftverket i Oskarshamn
• Att en forskningsreaktor i Oskarshamn inrättas
• Att etablering av ny vindkraft ska kompensera för minskade fastighetsvärden och ske med ökad hänsyn till påverkan på miljö och hälsa
• Skapa bättre förutsättningar för återställande av våtmarker och vattenbevarande dammar för gröna näringar
• Värna det kustnära fisket genom att verka för utökad skarv- och säljakt, utflyttad trålgräns samt utreda möjligheten för riktade stöd
• Värna rätten att bruka jord- och skogsmark i alla kontakter med staten och dess myndigheter
• Avbryta samarbeten med företag som bojkottar svenskt nötkött
• Verka för en ny strandskyddsutredning med tydligt syfte att lätta på strandskyddet
• Tillsätta en länsövergripande trygghetskommission
• Se över och utveckla Region Kalmar läns möjligheter att stötta kommersiell service på landsbygden

Ta ställning och dela artikeln