30 augusti, 2022

En blomstrande kultur och besöksnäring i Kalmar län

Kalmar län är under sommartid det fjärde största besökslänet i landet. Därmed är besöksnäringen också en av länets viktigaste näringar med stor utvecklingspotential.

Regionen behöver ta ansvar för att samla information om besöksmål i hela Kalmar län på ett enda ställe. Detta genom en så kallad en väg in-lösning som kan användas för att locka fler besökare och underlätta under vistelsen i länet. I dag ansvarar regionen för internationell marknadsföring, via olika hemsidor, men varje kommun sköter sin egen marknadsföring nationellt. Allt detta kan samlas och fyllas med ett större innehåll i en app eller på en hemsida liknande www.flyttahit.nu som regionen redan utvecklat för att locka hit människor som överväger att flytta till länet permanent. På en sådan digital plattform kan besökare hitta information om till exempel besöksmål, övernattningsmöjligheter, restauranger och vandringsleder. Plattformen kan också fyllas med ytterligare värdeskapande tjänster som till exempel besöksmåls- och kulturpass som ger rabatter, samt musei- och kulturguider.

Kulturens betydelse för folkhälsan har påvisats i flera studier och ”kultur på recept” används i sjukdomsbehandlande syfte. Region Kalmar län ger ett omfattande ekonomiskt stöd till ett antal regionala kulturverksamheter och ska fortsätta med det för att fler invånare i länet ska kunna ta del av kulturutbudet. Men samtidigt som kulturen alltid ska stå fri från politiken vad gäller dess innehåll, så måste den underordna sig krav på effektiviseringar i likhet med regionens övriga verksamheter. Moderaterna anser att institutioner som får bidrag från regionen behöver avkrävas att hitta kostnader, se över möjligheter att öka sina intäkter och hitta samordningsvinster med andra kulturinstitutioner. Inte för att vi moderater vill dra ned på den regionala kulturen eller lägga oss i dess innehåll, utan för att ge regionen möjligheter att ekonomiskt stötta fler aktörer och bidra till att kulturen görs mer tillgänglig i hela länet. Moderaterna ser positivt på samarbeten med näringslivet och kultursponsring som en del i detta, vilket regionen bör verka för ska ske i större omfattning.

Den stora bidragsmottagaren Kalmar läns museum bör synas på fler platser i länet för att på allvar göra skäl för namnet. Det finns exempel på regioner vars länsmuseer lyckas med detta. Det finns också flera andra museer i länet som bedriver viktig verksamhet i hela regionens intresse och som bör få stöttning i det arbetet av Region Kalmar län.

Vi vill
• Att Region Kalmar län förstärker den nationella marknadsföringen av besöksnäringen i länet genom att utveckla en digital plattform som samlar all relevant information
• Att Region Kalmar län sätter tydliga mål och krav på kulturinstitutioner som mottar bidrag att aktivt jobba med ökad självfinansiering, effektiviseringar och samordningsvinster
• Att regionen verkar för ökad sponsring av regionala kulturinstitutioner
• Att regionen stöttar fler kulturinstitutioner för att göra kulturen mer tillgänglig i hela länet
• Att länsmuseet blir synligt på fler platser i länet och att regionen stöttar fler museer av regionalt intresse

Ta ställning och dela artikeln