8 juli, 2022

Debatt: Moderaterna prioriterar cancervård utan köer

Över en halv miljon svenskar är drabbade av cancer. Bara den som själv har fått cancer kan nog fullt ut relatera till de starka känslor av oro och ångest som infinner sig. Samtidigt finns det hopp: allt fler blir friska tack vare forskning och bra vård. Köerna är det stora problemet. Men ungefär hälften av patienterna med bröstcancer, lungcancer och prostatacancer får inte sin vård inom utlovade ledtider.

Sverige har en nationell strategi som pekar ut riktningen för cancervården. Strategin har spelat en avgörande roll för att stärka den svenska cancervården, men den måste uppdateras. Den behöver stämma överens med de senaste framstegen inom cancerforskningen och ge sjukvården aktuella, konkreta metoder för att på bästa sätt behandla cancerdrabbade vuxna och barn. Moderaterna menar att den ska innehålla förebyggande insatser, behandling, rehabilitering, uppföljning och vård i livets slutskede.

Sverige ska ha en cancervård i världsklass, där du som är drabbad inte förpassas till en vårdkö. Här presenterar vi några av våra förslag för att nå dit:

  • Förstärkt vårdgaranti för cancerpatienter

Arbetet med att korta väntetiderna inom cancervården måste intensifieras. Moderaterna föreslår att det införs en förstärkt vårdgaranti för cancerpatienter. Den förstärkta vårdgarantin ska knytas till de standardiserade vårdförlopp som tagits fram och kontinuerligt utvecklas inom cancervården för att korta ledtiderna mellan diagnos och behandling.

  • Ökad andel femårsöverlevande till minst 80 procent

Sverige har goda möjligheter att ha en medicinskt världsledande cancersjuk­vård utan långa vårdköer. Moderaterna anser att det behöver tas fram ett nytt övergripande mål som i ett första steg bör vara att fokusera på andelen femårsöverlevande. Sverige ska klara av att minst öka andelen femårsöverlevande från nuvarande cirka 65 procent till 80 procent inom de kommande tio åren. 

  • Förbättrade möjligheter att systematiskt kunna ställa tidigare cancerdiagnoser

Tidig upptäckt av cancer innebär ökade möjligheter för patienten till över­levnad. Det förbättrar också vårdens möjligheter att ge patienten snabbare, kortare, skonsammare och mer effektiv behandling. Moderaterna föreslår att det påbörjas ett nationellt arbete att ta fram digitala beslutsstöd i primärvården i syfte att systematiskt kunna arbeta med riskprofilering av patienter som löper ökad risk att drabbas av cancer. Ett sådant arbetssätt är exempelvis metodisk användning av digital diagnostik.

Moderaternas målsättning är tydlig: de långa väntetiderna och omfattande regionala skillnaderna som finns inom cancervården behöver tas bort. Patienter ska inte behöva betala två gånger för sin vård. Så är det tyvärr i dag för personer som känner sig tvingade att söka tillgänglig cancervård i andra länder på grund av långa vårdköer. Moderaterna är partiet som prioriterar förslag som kortar väntetider och ökar jämlikheten inom cancervården.

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson
Malin Sjölander (M), oppositionsråd Region Kalmar län

Ta ställning och dela artikeln