25 augusti, 2022

Dags att prioritera våra barn och ungdomar

De senaste åren har den psykiska ohälsan bland barn och unga ökat och blivit en av Sveriges största utmaningar. Högst prioriterat borde därför vara att söka nya och effektiva metoder med målet att fler ska få hjälp i tid. Om Region Kalmar län inför tjänsten ”En väg in” kan barn och unga komma i kontakt med sjukvårdsrådgivare, antingen via telefon eller digitalt, för att få stöttning. Det kan då räcka med att få råd och stöd under samtalet, men de kan även bli lotsade till rätt hjälp via till exempel barn- och ungdomshälsan, elevhälsan eller ungdomsmottagning. 

Till barn- och ungdomshälsan kan barn och unga vända sig för att få hjälp med lindrigare psykiska besvär som oro, nedstämdhet, ilska och stress men också vid kriser eller konflikter inom familjen. I dagsläget tar dock barn- och ungdomshälsan bara emot unga i åldrarna 6-17 år. Moderaterna anser att det borde utökas till 24 år för att den problematik de som unga upplever inte upphör tvärt när de fyller 18 år. Många unga vittnar om behovet av att kunna behålla sina stöd- och vårdkontakter även efter myndighetsdagen, och att redan påbörjade relationsbyggen kan fortsätta. På så sätt kan regionen utöka arbetet ytterligare med att främja deras hälsa och förebygga ohälsa. 

Att öka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna i Kalmar län är en viktig förutsättning för att kunna erbjuda en mer jämlik vård i hela länet. För att öka tillgängligheten bör Region Kalmar län starta en digital ungdomsmottagning som har öppet både dag och kväll och som bemannas med barnmorska, sjuksköterska och kurator vilka träffar sina patienter genom videosamtal. De regioner som redan infört detta kan se att antalet ungdomar som uppsöker ungdomsmottagningarna ökar när dessa kompletteras med digital mottagning. 

I dag ligger hela ansvaret för skolornas elevhälsovård hos kommunerna. I Kalmar län råder det stora skillnader mellan tillgängligheten inom elevhälsan och i relationerna till Region Kalmar läns verksamheter, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshälsan. Därför bör regionen ansöka hos regeringen om att i ett pilotprojekt få överta huvudmannaskapet för elevhälsan i en eller flera kommuner. Moderaterna vill att förslaget implementeras i dialog och samverkan med kommunerna. 

Vi vill: 

• Införa tjänsten ”En väg in” – kontaktperson åt unga.

• Att barn- och ungdomshälsan omfattar barn och unga upp till 24 år. 

• Införa en digital ungdomsmottagning. 

• Genomföra ett pilotprojekt om att överta huvudmannaskapet för elevhälsan.

Ta ställning och dela artikeln