13 april, 2022

Centerpartiet grundlurat om strandskyddet

I en aktuell debattartikel går Jesper Skalberg Karlsson och John Widegren (M) igenom det aktuella förslaget kring att reformera strandskyddet. Du kan läsa texten här:

En bärande del av Januariöverenskommelsen var löftet om att reformera strandskyddet. Centerpartiet har släppt fram Socialdemokraterna till regeringsmakten flera gånger i tron om att det skulle infrias. I löftet angavs mål om att göra det enklare att bygga strandnära, skapa bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamheter och att öka det lokala inflytandet över strandskyddet. Men inget av det infriades – det kan vi se när vi granskar förslaget som lagts på riksdagens bord.

Istället står det klart att kommuner bara ska kunna ansöka om att få strandskyddet hävt i områden där tillgången på obebyggd mark är god och där efterfrågan på mark för bebyggelse samtidigt är låg. Det vill säga på platser där intresset att bygga är lågt. Utöver det har regeringen också lagt ett förslag om förstärkt strandskydd där efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är stor. Det vill säga, där människor vill leva och bo. Tidigare upphävda strandskydd ska även kunna återinföras.

Möjligheterna att utveckla områden i attraktiva lägen försämras alltså, och det blir svårare att anlägga bryggor och vägar ned till stränderna. Länsstyrelsens roll och veto i strandskyddsfrågor stärks, utrymmet för förenklingar blir nästan obefintligt och strandskyddet skärps i mycket stora delar av landet. Det är helt fel väg att gå.

Nu kommer vi göra allt vi kan föra att stoppa S, MP, C-förslaget. Sedan, i regeringsställning, vill vi reformera strandskyddet i grunden. En sådan reform ska bör utgå från tre saker.

För det första, avskaffa det generella strandskyddet och ge kommunerna möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla, och att häva strandskydd de tidigare beslutat om. Länsstyrelsernas överprövningsrätt i plan- och bygglagen bör avskaffas.

För det andra, öka flexibiliteten i strandskyddet genom fler dispensskäl och större möjligheter till intresseavvägningar. Undantagen för areella näringar bör stärkas och även inkludera hästnäringen.

För det tredje, stärk egendomsskyddet genom att under vissa förutsättningar kompensera markägare för värdeminskning som strandskyddet kan medföra.

Moderaternas reformering av strandskyddet skulle möjliggöra, inte minst för Region Gotland, att skapa attraktiva boendemiljöer i naturområden för att på så sätt kunna behålla och locka till sig nya invånare. Det vore en stor vinst för Gotland, och för Sverige som helhet. Att genomföra en sådan förändring är vårt löfte när vi bildar regering efter valet.

John Widegren (M)
Landsbygdspolitisk talesperson

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Riksdagskandidat

Ta ställning och dela artikeln