Demokrati, jämställdhet och fri- och rättigheter

Bättre skydd för demokratin

Den som med våld eller hot om våld angriper den svenska demokratin ska veta att demokratin och rättsstaten i så fall kommer att svara med sin fulla kraft.

Grundlagen skyddar rättsstaten, demokratin och enskildas fri- och rättigheter. Ett starkt grundlagsskydd är en förutsättning för att rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla lika för alla. Det har gått 14 år sedan den förra grundlagsutredningen tillsattes. Sedan dess har det skett en utveckling på flera håll i Europa som utmanar rättsstaten och demokratin. Flera viktiga grundlagsfrågor blev inte hanterade i den senaste utredningen. Tiden är därför mogen att göra en ny översyn av regeringsformen.

En utredning bör lämna förslag inom fyra områden: Stärk domstolarnas självständighet. Stärk människors fri- och rättigheter gentemot staten, bland annat äganderätten och näringsfriheten. Skärp kontrollen av huruvida lagar eller bestämmelser strider mot grundlagen. Ge grundlagen en starkare ställning.


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Tillsätt en ny grundlagsutredning – för ett starkare skydd av individen och demokratin samt en mer robust rättsstat.
 • Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer.

Lika villkor för kvinnor och män

I Sverige har alla samma rättigheter och skyldigheter. Kön ska inte begränsa vare sig kvinnors eller mäns livsval.

Det är ett politiskt ansvar att vi har lagar och regler som säkerställer lika rättigheter. Alla former av diskriminering måste motverkas. Och vi har alla ett eget ansvar – som individer, föräldrar, arbetsgivare, kollegor och medmänniskor – för att både kvinnor och män ska komma till sin rätt och inte särbehandlas på grund av sitt kön.

Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män, men det finns fortfarande omfattande problem. Generellt sett arbetar och tjänar kvinnor fortfarande mindre än män. Kvinnor har också lägre pensioner och startar företag i mindre omfattning. En viktig förklaring är att kvinnor oftast tar huvudansvar för omsorgen om barn och anhöriga, samt det obetalda hemarbetet. Utrikes födda kvinnor har en särskilt svag ställning på arbetsmarknaden. Den bristande jämställdheten märks även på andra sätt, exempelvis i skillnader i vårdtillgång, vårdkvalitet och hälsa mellan kvinnor och män som inte är medicinskt motiverade.

Vidare utsätts framför allt kvinnor för nedsättande kommentarer, förminskande handlingar, sexism och i sina värsta former grova kränkningar, sexuellt våld och övergrepp. Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem, liksom hedersvåld och hedersförtryck. Särskilt utsatta för kränkningar och brott är flickor och unga kvinnor. Bland flickor och unga kvinnor ökar också den psykiska ohälsan mest. Många känner stress och oro med anledning av de ideal och krav som förekommer i skola och fritidsaktiviteter, men även i sociala och traditionella medier. Förra årets #metoo-upprop satte fokus på flickors och kvinnors utsatthet.

Andra normer och mönster påverkar mäns liv och hälsa negativt. Män är till exempel överrepresenterade i fängelser, bland missbrukare och hemlösa samt i självmordsstatistiken.

Skolan har en avgörande roll för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla barn och unga oavsett kön. Alltför många flickor är tysta i klassrummet. Samtidigt klarar sig pojkar överlag sämre i skolan än flickor och går i mindre utsträckning vidare till högre utbildning.

Synen på jämställdhet inom en del invandrargrupper i Sverige skiljer sig från de normer och värderingar som präglar det svenska samhället. I sina ytterligheter tar det sig uttryck i kvinnofientliga traditioner och förhållningssätt som är oacceptabla i ett jämställt samhälle. Vi ska ha lagstiftning som träffar dessa problem, men också polis och socialtjänst som kan gripa in när så krävs. I Sverige ska man själv kunna välja om man vill gå på stan, besöka ett badhus, skaffa sig en utbildning eller gifta sig – oavsett kön, klass eller klan.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Verka för att minska det ofrivilliga deltidsarbetet.
 • Se över möjligheterna att ytterligare individualisera bidrag som försörjningsstöd och etableringsersättning, både vad gäller utbetalning och beräkning av stödet.
 • Främja tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid.
 • Värna flexibiliteten i föräldraförsäkringen.
 • Säkerställa att utbildning i sex och samlevnad finns som en obligatorisk del av lärarutbildningen.
 • Stötta åtgärder för att minska skillnader i kvalitet, tillgång och forskning inom vård och hälsa mellan kvinnor/flickor och män/pojkar.
 • Hälso-, sjuk- och tandvård samt myndigheter måste bli bättre på att uppmärksamma indikatorer på våld i nära relationer.
 • Förtydliga kommunernas ansvar för de skyddade boendena och hur skyddet ska utformas.
 • Jämställdhet ska tydligt ingå som en del i samhällsorienteringen för nyanlända.
 • Kriminalisera så kallade moralpoliser som begränsar flickors och kvinnors vardag.
 • Skärpa straffen för hedersbrott genom en särskild brottsrubricering.

Försvara hbtq-personers rättigheter

Sverige ska vara ett land där man kan leva i trygghet och frihet, oavsett vem man älskar. Stora framsteg har gjorts för hbtq-personers rättigheter under de senaste decennierna. Men hbtq-personer är fortfarande en högriskgrupp vad gäller psykisk ohälsa och självmord. Unga hbtq-personer mår ofta sämre än andra jämnåriga och löper större risk att drabbas av till exempel kränkningar. Särskilt allvarligt är att unga hbtq-personer ofta är utsatta såväl i skolan som på fritiden. Hbtq-personer riskerar även i hög grad att drabbas av hedersnormer och hedersförtryck. Sverige ska också främja hbtq-rättigheter internationellt. I många länder utsätts hbtq-personer för brutalt förtryck.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Öka kunskapen om hatbrottslagstiftningen i hela rättsväsendet. Fler hatbrott måste utredas och klaras upp.
 • Inför en helt könsneutral familjelagstiftning.
 • Tillåt altruistiskt surrogatmoderskap.
 • Inför hbtq-strategier i fler kommuner och landsting.
 • Tydligare fokus på hbtq-personers rättigheter i biståndspolitiken.

Effektiv statlig förvaltning

Att myndigheter är effektiva och arbetar i medborgarnas tjänst är en förutsättning för medborgarnas långsiktiga förtroende för politiken och offentliga institutioner. Det är också avgörande för möjligheten att nå politiska mål och genomföra reformer.

Mycket inom offentlig förvaltning fungerar väl. I Sverige finns en lång tradition av god förvaltningskultur, öppenhet och samverkan med det omgivande samhället. Samtidigt ifrågasätts den statliga förvaltningen och regeringens styrning i dag på flera områden. Ett antal statliga myndigheter upplevs ha svårt att klara sina mest grundläggande uppdrag. När något gått fel uppfattas inte sällan ansvarsutkrävandet som otydligt eller bristfälligt.

Våra myndigheter behöver tydligare fokusera på sina kärnuppgifter. Det kräver att den politiska nivån prioriterar och värderar dessa uppgifter högre. Staten ska vara närvarande i hela landet, framför allt genom lokal representation av stora myndigheter som ofta har kontakt med medborgarna.


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Myndigheter ska fokusera på sina kärnuppdrag.
 • Mål ska vara mätbara och tidsatta. De ska följas upp årligen.
 • Antalet statliga myndigheter ska minska.
 • Stärk arbetet mot korruption.
 • Tjänstemannaansvaret ska skärpas genom ett utökat straffansvar för tjänstefel.
 • En introduktionsutbildning för statsanställda ska införas.
 • Fler myndigheter ska ha ett uttryckligt uppdrag att arbeta med regelförenklingar.

Självständigt civilsamhälle

Samhället är alltid större än staten. Ett starkt Sverige behöver såväl den offentliga verksamheten som näringslivet och frivilliga gemenskaper – till exempel föreningar, församlingar och inte minst familjer. Civilsamhället är av stor betydelse för sammanhållningen och demokratin. Det bidrar till att goda normer och värderingar utvecklas och överförs mellan generationerna. Civilsamhällets organisationer kan också spela en konkret roll på olika samhällsområden, till exempel i arbetet för att bryta utanförskap och bidra till ett Sverige som håller ihop. På så sätt kan även främlingsfientlighet såsom antisemitism och islamofobi motverkas. Civilsamhällets organisationer ska bygga på enskilda människors frivilliga engagemang. Politikens uppgift är att bidra till goda förutsättningar för ett självständigt civilsamhälle, inte att begränsa eller detaljstyra.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Stärk och värna civilsamhällets självständighet.
 • Staten ska ta ett större ansvar för att öka tryggheten och den fysiska säkerheten för utsatta trossamfund och dess medlemmar.
 • Skattepengar ska aldrig betalas ut till organisationer som inte delar det svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar.