Nyhetsartikel
21 aug 2018

Alliansen: Hälso- och sjukvård som finns där när den behövs

Idag presenterade Alliansens partiledare, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, reformer för en tillgänglig och patientsäker sjukvård. Den svenska vården håller ofta hög medicinsk kvalitet – men det är svårt att få vård i rätt tid. Vårdköerna har växt sig långa. Så ska vi inte ha det i ett välfärdsland som Sverige.

Antalet personer som väntat i mer än vårdgarantins 90 dagar på operation och behandling inom specialistvården har fördubblats de senaste fyra åren. Under samma tid har köerna till barn- och ungdomspsykiatrin tredubblats. Som patient möter man också stora regionala skillnader i vården vad gäller väntetider och kvalitet. 

Vården i Sverige är sjukhustung och den nära vården är för svagt utbyggd. Detta drabbar inte minst de mest sjuka – ofta äldre som är multisjuka och kroniskt sjuka. Ofta tvingas äldre och barnfamiljer vänta i många timmar på sjukhusens akutmottagningar. 

Svensk hälso- och sjukvård är i stort behov av reformer för att lösa problem som patienter och vårdpersonal möter varje dag.

Alliansens förslag för en hälso- och sjukvård som finns där när den behövs:

Korta vårdköerna

 • Korta vårdköerna genom att införa tydligt resultatbaserad kömiljard kopplat till den lagstadgade vårdgarantin. 
 • Öka öppenheten och uppföljningen gällande information om väntetider, tillgänglighet och kvalitet inom vården. 
 • Inför en nationell samordning vad gäller långsiktig personal- och kompetensförsörjning inom vården.
 • Genomför ett sjuksköterskelyft, genom betald vidareutbildning och fler karriärvägar.
 • Se över om vite eller sanktioner ska kunna åläggas huvudmän som inte uppfyller vårdgarantin.

Primärvårdsreform

 • Genomför en nationell primärvårdsreform där alla patienter ska ha möjlighet att välja fastläkare.
 • Fastläkaren ska ansvara för sina listade patienter och samordna den vård som behövs med multiprofessionella vårdteam.  
 • Erfarna legitimerade läkare och specialister inom andra fält än allmänmedicin ska kunna vara fastläkare inom primärvården.

Förstärkt arbete mot psykisk ohälsa

 • Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom att återinföra prestationsbaserade resurser och den förstärkta vårdgarantin. 
 • Utred orsaker bakom den ökande psykiska ohälsan för att vidta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
 • Förstärka samordningen av elevhälsan.
 • Utred möjligheterna till barn- och familjecentraler, där olika professioner arbetar tillsammans. 
 • Stärk suicidforskningen och -preventionen.
 • Stärk tillsynen och uppföljningen av barn- och ungdomspsykiatrin.

Mer högspecialiserad vård

 • Stärk vårdens kvalitet genom ökad koncentration av högspecialiserad vård. 
 • Säkerställ patientsäkerheten vad gäller den akuta vården i samband med koncentrationen av högspecialiserad vård. 
 • En tidig och kontinuerlig uppföljning, av den nya beslutsprocessen gällande den högspecialiserade vården, ska genomföras.

Valfrihet och kvalitet i sjukvården

 • Kvalitetssäkra vården oavsett om det är offentlig eller fristående huvudman, bland annat genom generell tillståndsplikt, ökad tillsyn och stärkt uppföljning.
 • Utöka möjligheten till valfrihet genom att patienten ska kunna välja specialiserad slutenvård. 
 • Inför vårdval för seniorvård som underlättar för äldre att erbjudas en mer sammanhållen vård.
 • Sänk trösklarna för etablering av personalägda vårdcentraler.
 • Skapa konkurrensneutralitet mellan offentliga och fristående vårdgivare med en väl fungerande tillståndsgivning som säkrar kvaliteten. 


Se pressträffen här. 
Presentation från pressträffen bifogas.
Läs mer här.