En skola som möjliggör klassresor

Moderaterna vill att svensk skola ska möjliggöra klassresor. Om fler barn ska kunna göra en klassresa krävs det mer fokus på kunskap i skolan och ökad studiero.

En kunskapsskola för Sveriges framtid

En välfungerande skola är avgörande för Sveriges framtid. Det är där barn formas, skapar drömmar och utvecklas till att bli en del av samhället. Det är i en kunskapsskola som grunden läggs för framtida lärare, ingenjörer och läkare att vara med och bygga Sverige. Bra utbildning är den viktigaste språngbrädan för social rörlighet och för att barn med en tuffare start kan få det bättre än sina föräldrar. Utbildningssystemet skapade välstånd och jämlikhet i Sverige på 1900-talet. I ljuset av den omfattande invandringen behöver utbildningssystemet möjliggöra de klassresorna igen.

Under alltför lång tid har svensk utbildning präglats av flumskolan, bristande studiero och respekt för lärare, vaga och obegripliga kunskapskrav samt en tandlös granskning av dåliga skolor. Skolresultaten har under lång tid varit fallande. Var fjärde elev i årskurs sex saknar godkänt i minst ett ämne. Nästan 14 procent går ut nian utan behörighet till gymnasiet. I praktiken stänger det vägen till arbetslivet. En tredjedel av landets låg – och mellanstadieelever uppger att de har utsatts för våld och hot. Alltför många hoppar av både läraryrket och lärarutbildningen. Det är en utveckling vi nu gör allt för att vända. 

En bra skola är nödvändig för Sveriges fortsatta välstånd och för att varje elev ska få möjlighet att skapa sig ett gott liv. Svenska skolan ska vara tydlig i sitt kunskapsuppdrag och rusta barn och unga för framtiden.

Moderaterna vill och arbetar för att:

 • Återupprätta kunskapsfokus
  • Kurs- och ämnesplaner ska ha ett tydligt fokus på konkreta mätbara faktakunskaper
  • Tidiga insatser och nivågrupperingar för att barn ska få rätt stöd.
  • Spetsklasser för elever med behov av högre takt
  • Centralt rättade nationella prov som mäter elevernas kunskaper på ett rättvist sätt
  • Skolinspektion som mäter kvalitet
 • Stärka lärarrollen
  • Höjd status genom stärkt auktoritet
  • Fristående lärarutbildningar med mer praktik
  • Högre krav på lärarutbildningen
  • Avlastning och minskad administrativ börda
 • 3. Öka trygghet och studiero i klassrummet
  • Större befogenheter till rektorer och lärare
  • Skärpta ordningsregler
  • Mätbara kunskaper vilket minskar stressen
  • Utbyggd elevhälsa

Ta ställning och dela artikeln