Kultur

Kulturpolitikens huvuduppgift är att ge förutsättningar för en mångfald av kulturella uttryck, och se till att mer konst och kultur kan möta en publik. Kulturen berikar människors liv och samhället i stort, samt skapar jobb och tillväxt. Moderaterna försvarar den fria kulturen som en bärande del i vår demokrati. Därför vill vi underlätta för den fria kulturen att verka och förbättra kulturskaparnas villkor.

Moderaterna vill förbättra villkor för kulturen och kulturskaparna

Moderaterna vill tillsätta en ny kulturutredning för att möta dagens förutsättningar. Vi vill också se över kulturens finansiering i syfte att minska beroendet av bidrag och därmed minska den politiska styrningen. Många kulturarbetare är egna företagare och det är centralt att dessa har en god möjlighet att försörja sig på sitt skapande. Så skapas jobb, tillväxt och kultur över hela landet.

Moderateraternas förslag:

  • Utred en modell för skatteavdrag vid gåvor till kultursektorn. På så sätt kan fler bidra till ett aktivt kulturliv.
  • Tillsätt en kulturutredning som möter dagens förutsättningar.
  • Utred och inför enhetlig moms.
  • Genomför regelförenklingar för små företag som arbetar med kultur.
  • Minska byråkrati och administration genom att tydliggöra ansvarsfrågan och slå ihop myndigheter.

Moderaterna vill prioritera barn och ungas möjlighet till kultur

Moderaterna vill att alla barn och unga ska få del av konst och kultur. De kommunala kulturskolorna spelar här en mycket viktig roll, där arbetet med att nå även barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, bör utvecklas.

Skapande Skola är ett statsbidrag som skolor kan söka för att ge elever i grundskolan möjlighet att ta del av professionell kulturverksamhet under dagtid. Moderaterna har föreslagit att utvidga Skapande skola till att även omfatta gymnasiet.

Barn och ungas minskade läsning är ett samhällsproblem. Språket är nyckeln för en lyckad skolgång och integration. Moderaterna vill utveckla biblioteken och skolbiblioteken med särskilt fokus i våra utanförskapsområden.

Moderaternas förslag:

  • Utveckla Skapande Skola och se till så att fler unga får del av statsbidraget.
  • Se till att kulturskolan prioriterar att nå fler barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.
  • Utveckla biblioteksverksamheten och skolbiblioteken med särskilt fokus i utsatta områden.

Ta ställning och dela artikeln