Integration

Integrationen är vår tids ödesfråga. För att integrationen ska lyckas krävs mer än små förändringar i marginalen. Moderaterna vill se ett paradigmskifte, med målet att invandringen ska vara bra för vårt land.

Integrationen är vår tids ödesfråga. Och integrationen går hand i hand med nästan alla andra politiska områden. Det handlar om att den som är ny i Sverige ska få ett första jobb, att alla barn ska få möjlighet att lyckas i skolan och forma sin framtid, och att alla i Sverige ska ha kunskaper i svenska språket och om svenska värderingar. Här är Moderaternas linje tydlig. Sverige ska möta nyanlända med tydliga krav som ger goda förutsättningar för den som är ny i landet att på allvar bli en del av samhällsgemenskapen. Och för att klara av integrationen måste migrationen till Sverige minska.

Det är ohållbart att varannan invandrad person i arbetsför ålder inte kan försörja sig själv.
Integrationskrisen är en av vår tids ödesfrågor. Den griper in i nästan alla politiska områden:
jobben, gängbrottsligheten, bidragen, trångboddheten och barns möjligheter att lyckas i framtiden.
Moderaternas linje är tydlig. Den som är ny i Sverige ska mötas av tydliga krav och goda
förutsättningar att bli en del av samhället.

Svensk politik har varken tagit invandring eller integration på det allvar som krävs. Det har aldrig
funnits ett genomtänkt förhållningssätt till hur många som bör få komma hit, vilka de bör vara –
och på vilka villkor.

Därför har också integrationen ofta misslyckats. Det går att vända utvecklingen, men det kräver
ett helt nytt sätt att se på integration – ett paradigmskifte, inte bara små justeringar i marginalen.
Människor ska inte bara korsa gränsen till Sverige, de ska få en verklig chans och mötas av
förväntningar om och möjligheter för att komma in i samhället på riktigt.

Alla som kan jobba ska försörja sig själva genom arbete

I tusentals familjer lönar sig arbete alltför dåligt. Det kan löna sig lika mycket för vissa familjer att
stapla bidrag på varandra som att ta ett jobb. Vissa familjer tjänar inte en enda krona på att en av
föräldrarna börjar arbeta.

Arbetslösheten bland invandrare är nästan fem gånger så hög som för inrikes födda. Sverige är
det EU-land med störst sysselsättningsgap mellan inrikes och utomeuropeiskt födda. Alla som kan arbeta ska arbeta.

Moderaternas vill:

 • Införa ett bidragstak, så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till jobb.
 • Införa kvalificering till välfärden för nyanlända. Full tillgång till svenska bidrag och förmåner bör
  man enbart få genom eget arbete och medborgarskap
 • Genomföra en stor bidragsreform, där det exempelvis ställs krav på heltidsaktiviteter för att få
  bidrag.
 • Den som står längst ifrån arbetsmarknaden ska erbjudas och delta i aktivitet som för honom/
  henne närmre arbetsmarknaden – exempelvis språk, praktik eller samhällsnyttiga insatser.
 • Etableringsersättningen ska ses över/reformeras. Etableringsersättningen ska vara lägre än de
  offentliga stöd och bidrag som kan komma i fråga för personer som bott länge i Sverige, varför
  etableringstillägget och rätten till kompletterande försörjningsstöd bör avskaffas för dem som
  har etableringsersättning. För full etableringsersättning ska krav ställas på aktivt deltagande
  i SFI och deltagande i aktiviteter på heltidmotsvarande de aktivitetskrav som ska införas i
  försörjningsstödet
 • Avskaffa flerbarnstillägget. Staten ska inte uppmuntra familjer att skaffa fler barn än man klarar
  av att uppfostra och försörja. Ett avskaffande av flerbarnstillägget skulle minska risken att kvinnor
  hamnar i den så kallade ”kvinnofällan”, istället för att ta ett jobb stannar man hemma och tar
  hand om alla sina barn.
 • Införa en Sverigeintroduktion för nyanlända med fokus på förstärkt SFI och svenska värderingar.
  Sverigeintroduktionen ska innehålla både samhällsorientering och SFI som ett sammanhållet
  program. Sverigeintroduktionen bör innehålla information om jämställdhet, genomgång av
  diskrimineringsgrunder, hedersrelaterat våld och förtryck, information om berörda myndigheter
  och relevanta lagar inom området hederskultur.

Den moderatledda regeringen gör:

 • Etableringsjobben införs. Den moderatledda regeringen ser nu till att etableringsjobben kommer
  på plats för att därmed öka nyanländas och långtidsarbetslösas möjligheter att etablera sig på
  arbetsmarknaden. I takt med att etableringsjobben införs ska andra arbetsmarknadspolitiska
  insatser fasas ut.
 • Den moderatledda regeringen har påbörjat arbetet med en stor bidragsreform med krav på
  heltidsaktivitet och kvalificering till olika välfärdsförmåner, samt arbetet med att förbättra
  samhällsorientering och SFI.

Svenska språket är nyckeln till det svenska samhället

Bedömningar tyder på att cirka hälften av utrikes födda har behov av tolk även efter så pass lång
tid som 14 år i Sverige. Det offentliga Sverige lägger så mycket som cirka två miljarder per år på
tolkning. För Moderaterna är det självklart att alla ska kunna begriplig svenska. Det bidrar till ökad
gemenskap och möjligheterna att skaffa sig ett bättre liv för varje enskild individ. Många utrikes födda
står även långt ifrån arbetsmarknaden.

Bristande kunskaper i svenska är även där en del av orsaken till arbetslöshet. En viktig förutsättning för att få jobb och ha möjlighet till att försörja sig själv är att lära sig svenska. Det blir även viktigt för personer från Ukraina, som befinner sig i Sverige med skydd av det så kallade massflyktsdirektvitet, att kunna försörja sig själva om vistelsen blir långvarig.

Moderaterna vill:

 • Införa språkkrav (krav på grundläggande kunskaper i svenska) för att få permanent
 • uppehållstillstånd och för medborgarskap.
 • Ställa högre krav på den som deltar i SFI-undervisningen. Om individuella kunskapsmål inte
  uppnås ska exempelvis bidrag kunna minskas.
 • Införa obligatorisk språkscreening på BVC och språkförskola, så att barn lär sig svenska tidigt.
 • Begränsa rätten till betald tolk. Har man permanent uppehållstillstånd i Sverige ska rätten till tolk
  – med vissa undantag – upphöra.
 • Att den som är ny i Sverige eller den som varit i Sverige en längre tid och bedöms ha behov av
  det ska genomgå en Sverigeintroduktion som innehåller samhällsorientering och SFI, som ett
  sammanhållet program.

Den moderatledda regeringen gör:

 • Den moderatledda regeringen har påbörjat ett arbete med att förstärka undervisningen i svenska
  för invandrare (SFI) genom att höja kraven.
 • Under 2023 har regeringen satsat ungefär en miljard på yrkesutbildning för vuxna. Den största
  delen har lagts på yrkesvux, där det finns möjlighet att kombinera SFI med yrkesutbildning.
 • I budgetpropositionen 2024 föreslår regeringen en kompensation med 29 miljoner kronor till
  kommuner för undervisning i svenska för invandrare (SFI) samt att ytterligare 80 miljoner kronor
  avsätts till kommuner för att kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
  (SFI) för personer från Ukraina.
 • Den moderatledda regeringen möjliggör för deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin att
  studera svenska för invandrare (SFI) under ett år och sedan fortsätta främst inom kommunal
  vuxenutbildning under ytterligare ett år med bibehållet aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen gör
  bedömningen om vilka individer som ska omfattas. Ändringarna träder i kraft den 1 december
  2023.

Integrationen ska gå snabbare

Integrationen går för långsamt. Det tar 14 år innan hälften av de nyanlända som saknar
gymnasieutbildning har ett arbete. Utanförskap går i arv till barn som aldrig ser sina föräldrar gå till jobbet. Ett allt djupare utanförskap är en grogrund för kriminalitet, missbruk och ohälsa som riskerar orsaka problem under lång tid, för flera generationer. När människor som kan jobba stannar hemma betyder det att pengar som skulle kunna gå till vård, skola och polis i stället går till olika slags bidrag.

 Moderaterna vill:

 • Den som invandrat ska avkrävas motprestation och förtydliga att han eller hon själv ansvarar för
 • att bli integrerad.
 • Att den som kommer till Sverige successivt ska kvalificera sig till välfärden genom arbete, och
  inte omedelbart få tillgång till ersättningar och bidrag.
 • Att dagersättningen ska kunna dras in för asylsökande som inte deltar i samhällsintroduktionen.
  Även andra sanktioner bör övervägas så som påverkan på möjligheten till undantag att inneha
  arbetstillstånd.
 • Att den som är ny i Sverige eller den som varit i Sverige en längre tid och bedöms ha behov av
  det ska genomgå en Sverigeintroduktion som innehåller samhällsorientering och SFI, som ett
  sammanhållet program.
 • Att samhällsorienteringen för nyanlända ska ha nationella kursplaner med fokus på svenska
  värderingar och jämställdhet. Förväntan på arbete och egen försörjning ska vara tydlig liksom
  nödvändigheten i att följa lagar och regler.
 • Att godkänt prov i samhällsorientering ska vara ett krav för medborgarskap.
 • Det ska alltid löna sig att arbeta framför att gå på bidrag.
 • Inrätta en tvåårig yrkesskola med fokus på yrkesämnen och svenska. Det behövs också en
  fungerande utbildningsplikt.

Den moderatledda regeringen gör:

 • Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, och det behövs bättre
  incitament för nyanlända kvinnor att arbeta. En särskild utredare har i uppdrag att ta fram förslag
  på åtgärder som syftar till att förbättra utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.
 • Fler ska kunna ta del av arbetspraktik som kan vara en bra väg in på arbetsmarknaden. I
  budgeten för 2023 satsar regeringen 45 miljoner kronor på att tillföra fler praktikplatser via
  Arbetsförmedlingen i syfte att fler ska få ett jobb och bli självförsörjande.
 • Ökad satsning på kombinationsutbildningar av SFI och yrkesutbildning för att korta vägen till
  arbete och säkerställa att fler talar begriplig svenska.
 • Regeringen jobbar vidare med ett språkkrav för medborgarskap.
 • En utredning av språkkrav i äldreomsorgen har tillsats med syftet att fler människor snabbare ska
  klara av de språkkrav som krävs för att klara sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Den
  moderatledda regeringen ska både ställa krav och skapa förutsättningar för personer att klara
  kraven.
 • Tillsatt en utredning om aktivitetskrav för personer som uppbär försörjningsstöd. Utredningen ska
  lämna förslag på hur ett aktivitetskrav kan utformas för personer som har försörjningsstöd och
  arbetsförmåga.
 • Tillsatt en utredning som ska se över hur dessa människor kan kvalificera sig till välfärden genom
  arbete, och inte omedelbart få tillgång till ersättningar och bidrag.
 • Tillsatt en utredning om bidragstak.
 • I budgeten för 2024 tillförs en kompensation på 29 miljoner kronor till kommunerna för
  undervisning i svenska för invandrare (SFI).
 • I budgeten för 2024 avsätts 80 miljoner kronor till kommuner för att kunna erbjuda kommunal
  vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) för personer från Ukraina.

Sammanfattningsvis kommer den moderatledd regeringen att göra det som krävs för att få ordning på integrationen, så att den som kommer ny till Sverige blir en del av det svenska samhället.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?