Skogen

Skogen är viktig för näringslivet och klimatomställningen. Moderaterna vill stärka skogsägarnas rätt att bruka sin egen skog.

Moderaterna litar på skogsägarna. Det ska vara skogsägarna som bestämmer över skogen – inte centralbyråkrater eller balkongbiologer. Ett aktivt och hållbart skogsbruk skapar värden för klimatet, miljön, ekonomin och människorna. Detta ansvarsfulla och långsiktiga brukande är till nytta och glädje även för kommande generationer.

Den svenska skogen har bidragit till att lyfta vårt land ur fattigdom och är idag en av våra viktigaste näringar som skapar jobb och välfärd i hela landet. En långsiktig skogspolitik med balans mellan produktion och miljö har skapat förutsättningar för Sveriges drygt 300 000 skogsägare att under en lång tid bidra med hög virkesproduktion, samt till att bevara och utveckla viktiga natur- och kulturvärden och biologisk mångfald.

Vi vill stärka skogsägarnas rätt att bruka sin egen skog

Den som äger skog ska ha rätt att bruka sin mark. Äganderätten är en mänsklig rättighet och den behöver vi slå vakt om. Dessvärre vittnar många skogsägare om att äganderätten befinner sig på ett sluttande plan. Skogsägarna ser att sin äganderätt inskränks genom flera små byråkratiska åtgärder som tillsammans innebär stora inskränkningar i rätten att bruka sin skog. Det sker exempelvis genom regler om skydd av vissa arter och miljöorganisationernas stora rätt att driva rättsprocesser.

Om ägandet bara för med sig krav, kostnader och kritik blir det svårt att känna stolthet och glädje i att odla och vårda skog och forma den skogliga verksamheten efter markens och människornas  förutsättningar. Det är synd, för skogsägarna ger oss såväl klimatsmarta produkter vi alla behöver i vår vardag som oförglömliga naturupplevelser för alla som vistas i skogen. För detta förtjänar de respekt och tacksamhet.

I dag brukas inte drygt en fjärdedel av Sveriges skogsmark. Moderaterna är tydliga – vi kommer inte att ta mer skog från bruk. Äganderätten behöver stärkas och brukanderätten ska inte inskränkas genom processer och pålagor. Om mer skog ska tas ur brukande framöver, så måste det bygga på att markägaren vill det.

Moderaternas förslag:

  • Stärk skogsägarnas rätt att bruka sin egen skog.
  • Öka inte den totala mängden skog som inte brukas.
  • Inskränkningar ska åtföljas av rimlig ersättning till markägaren.

Vi vill göra det enklare att avverka skog

I dag måste alla avverkningar som är större än 0,5 hektar anmälas till Skogsstyrelsen, minst sex veckor före avverkningen. Skogsstyrelsen publicerar dessa anmälningar på sin hemsida. Detta har lett till att miljöorganisationer gör oönskade inventeringar på annans mark för att försöka stoppa skogsavverkningar.

Det måste i högre grad vara upp till skogsägaren att bestämma när skog ska avverkas. Byråkratin som omgärdar skogsavverkningar försvårar för skogsbruket. Så kan vi inte ha det. Det finns också miljöorganisationer som har satt i system att överklaga beslut om avverkning. Det är positivt att människor har möjlighet att engagera sig i miljöarbetet – men det är allt för många som i dag kan överklaga – vilket skapar dyra domstolsprocesser och osäkerhet i de gröna näringarna.

Moderaternas förslag:

  • Det bör i högre grad vara skogsägaren som bestämmer när skog ska avverkas.
  • Det bör övervägas att höja kravet på anmälningsplikt på skogsavverkning. På så sätt kan skogsägare göra mindre avverkningar utan att behöva anmäla detta till Skogsstyrelsen.
  • Gör en översyn av hur Sverige har tillämpat Århuskonventionen. Vi behöver förtydliga viken typ av organisationer som bör ha rätt att överklaga.

Vi vill att staten säljer mer till enskilda skogsägare

Moderaterna vill att statens ägande av skog ska minska. Staten äger Sveaskog som är den största skogsägaren i Sverige, med sina fjorton procent av Sveriges skogsmark. Sveaskog har tidigare sålt ut mark till enskilda skogsägare med syftet att stärka landsbygden. Problemet är att de har sålt så stora egendomar att många på landsbygden inte haft möjlighet att köpa dem.

Moderaterna vill därför ge Sveaskog i uppdrag att under 10 år sälja 20 procent av bolagets skogsmark till enskilda skogsägare. Vi vill att försäljningen ska ske i mindre egendomar, så att människor i hela landet har möjlighet att köpa skogen. Det är viktigt att så många som möjligt får möjlighet att köpa skogen – därför ska det bara vara tillåtet med ett skogsförvärv per person.

Sveaskog ska sälja all skog till marknadspris. Om det är tillåtet enligt EU-rätten vill vi vid försäljning till lägre priser ställa krav på att köparen bor i regionen eller äger skog i regionen sedan tidigare.

Moderaternas förslag:

  • Sälj 20 procent av Sveaskogs produktiva skogsmark till enskilda skogsägare.

Vi vill skydda svensk skog från EU-byråkratin

Varje land bestämmer i grunden själva över sin skogspolitik. Men när Sverige, Finland och Österrike gick med i EU fördubblades unionens skogsareal, och fler i Bryssel fick upp ögonen för skogens stora roll för klimatomställningen och energin. Det ledde till att fler ville ha inflytande över vad den skulle användas till och det tog sig uttryck i bland annat en skogsstrategi. Det är bra med samarbete i EU om skogsfrågorna, men det får inte leda till att EU får inflytande över detaljer i svensk skogspolitik.

Moderaterna är därför kritiska till EU-kommissionens förslag till ny skogsstrategi. Den riskerar att kraftigt inskränka Sveriges rätt att besluta över vår skog.

Moderaternas förslag:

  • Sverige ska tydligt och aktivt  försvara det svenska självbestämmandet över skogen i EU.

Vi vill öka produktionen i den svenska skogen

Ett aktivt och hållbart skogsbruk spelar stor roll för klimatet. Produktiva skogar och produkter från skogen, vilka i många fall ersätter fossilbaserade motsvarigheter, har en positiv klimateffekt som motsvarar Sveriges utsläpp under ett helt åt.  Mycket av produkterna går dessutom på export och bidrar till att sänka utsläppen utomlands.

Moderaternas förslag:

  • Genomför åtgärder för att öka produktionen i den svenska skogen

Vi vill ta väl hand om redan skyddad natur

De stora naturområden som vi redan skyddar i naturreservat och nationalparker måste vi sköta och förvalta. Vi lägger stor vikt vid att bevara och utveckla naturvärden, biologisk mångfald och möjligheten till friluftsliv i områden i dessa områden med värdefull natur och skog. Staten ska ta väl hand om dessa områden istället för att ta över fler välskötta skogar från familjer och företag.

Moderaternas förslag:

  • Säkerställ att det finns tillräckligt med pengar för att sköta och bevara den redan skyddade skogen.

Ta ställning och dela artikeln