Jordbruk

Svenskt jordbruk ska ges möjligheter att växa och utvecklas. Vi vill underlätta för svensk livsmedelsproduktion.

För Moderaterna är det självklart att ta tillvara hela landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter. Människor och företag i hela landet ska kunna växa och utvecklas. Därför vill vi stärka konkurrenskraften hos svenska jordbruk och skapa möjligheter för en ökad livsmedelsproduktion. 

Det finns stor potential för jordbruket att öka livsmedelsproduktionen, förädlingsvärdet och exporten. Och svenskt jordbruk är i framkant när det kommer till djurskydd och miljö- och klimathänsyn. Därför är det bättre för planeten och för djuren när mer mat produceras i Sverige.

Vi vill underlätta för svensk livsmedelsproduktion

År 2017 tog riksdagen beslut om en strategi för svensk produktion av livsmedel. Även om det är bra att det finns en politisk enighet om att livsmedelsproduktionen behöver öka, är det inte nog. Trots att det har gått flera år, har regeringen fortfarande inte presenterat några förslag för att förverkliga målet. Därför kräver nu Moderaterna handling.

Moderaterna vill stärka konkurrenskraften i livsmedelssektorn för att öka produktionen i jordbruket. Det handlar dels om att minska regelbördan och det administrativa arbetet, och dels om att sänka kostnaderna. Livsmedelskontrollen måste vara likvärdig i hela landet och tillståndsprövningarna blir mer förutsebara. 

Vi vill tillsätta en regelförenklingkommission med representanter från näringen och myndigheter för att ta fram förslag på åtgärder som på riktigt minskar regelbördan och förenklar kontakterna med myndigheterna i jordbruket.    

För att öka jordbrukets konkurrenskraft måste kostnaderna ligga närmare nivån i våra konkurrentländer. Skatten på drivmedel ska vara på rimliga nivåer så att kostnaden att framföra arbetsmaskiner inom jordbruket inte blir en konkurrensnackdel gentemot andra länder. Därutöver måste vi sänka slakteriavgifterna som är bland Europas högsta.

Moderaternas förslag:

  • Tillsätt en regelförenklingskommission med representanter för jordbruket och myndigheter som arbetar med att minska antalet regler för jordbruket.
  • Håll skatten på drivmedel på en rimlig nivå.
  • Sänka slakteriavgifterna.

Vi vill ställa högre krav på miljö- och djurskydd i offentlig upphandling

Livsmedelsproducenterna i Sverige måste följa hårda krav när det gäller miljö och djurskydd. Däremot har inte myndigheter, kommuner och regioner samma krav när de köper in livsmedlen. I praktiken medför det att den offentliga sektorn köper in billigare och sämre livsmedel från andra länder med lägre krav på djurskydd och miljö. Det är orimligt. All offentlig verksamhet bör följa de krav som gäller för svensk produktion vid inköp av livsmedel.

Moderaternas förslag:

  • Regeringen bör uppmuntra kommuner och regioner att ställa tydligare krav på att köpa in livsmedel som uppfyller de svenska kraven på djurhållning och miljöhänsyn.

Skärpta straff för den som hotar och trakasserar jordbrukare

Sveriges jordbrukare ska bli behandlade med respekt. Vi prioriterar arbetet mot hot och trakasserier mot jordbrukare. Bönder som bedriver en laglig verksamhet ska inte behöva känna sig rädda. Vi vill skärpa lagen om olaga intrång och att höja straffen för brott som är kopplade till djurrättsaktivism.

Moderaternas förslag:

  • Skärp lagen om olaga intrång i syfte att skydda jordbrukare från intrång.
  • Höj straffen för brott som är relaterade till djurrättsaktivism.

Ta ställning och dela artikeln