Foto: Fredrik Wennerlund

Linda Frohm

Regionråd Region Norrbotten, Ledamot i partistyrelsen