Kvinnors hälsa bör vara en prioriterad jämställdhetsfråga

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En viktig del av detta är rätten till jämställd vård.

Tyvärr är vården inte jämställd idag. Vi ser exempelvis betydande omotiverade könsskillnader i både vårdtillgång och vårdkvalitet. Rapporter från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar också att flickor och kvinnor har svårt att hitta rätt i hälso- och sjukvården.

Vården har även svårt att vägleda till rätt instans när det gäller tillstånd och sjukdomar som drabbar flickor och kvinnor. Det saknas tydliga, kommunicerade vårdkedjor och kompetens för att ställa rätt diagnos eller remittera rätt. Vi moderater vägrar acceptera att kvinnor får sämre tillgång till vård och behandling och har därför envist drivit på för att skapa en mer jämställd hälso- och sjukvård. Nu är vi stolta över att Tidöavtalet, som ligger till grund för regeringens arbete, innehåller en rad viktiga förslag för att säkerställa detta.

Konkret handlar det bland annat om forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa, om att modernisera abortlagstiftningen i syfte att stärka kvinnors självbestämmande och göra det möjligt för de kvinnor som vill att, efter konsultation, göra en hemabort. Ett annat viktigt område handlar om att stärka förlossningsvården och göra den mer tillgänglig, personcentrerad samt jämlik. Det finns väsentliga skillnader när det gäller vård för olika grupper av kvinnor, främst mellan låg- och högutbildade kvinnor och mellan kvinnor föda i Sverige och kvinnor födda utanför Europa. Inom ramen för Tidöavtalet kommer därför en nationell förlossningsplan att arbetas fram.

Under 2023 gör regeringen en satsning på förlossningsvården på hela 1,6 miljarder kronor. Pengarna ska bland annat användas för särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden. Regeringen har även slutit avtal med Sveriges kommuner och regioner, SKR, inom området förlossningsvård och kvinnors hälsa. Det handlar om utveckling av hälso-och sjukvården som rör flickors och kvinnors hälsa i stort och sjukdomar som i högre grad drabbar flickor och kvinnor. 

De nationella satsningarna räcker inte, regionerna måste också steppa upp. Vi moderater utgår därför ifrån att nuvarande majoritet i Region Norrbotten bifaller våra motioner som handlar om Kunskapshöjande aktiviteter om förklimakteriebesvär och klimakteriebesvär och En födande – en barnmorska

Linda Frohm (M)
Regionråd i opposition