HBTQ

Sverige ska vara ett land där man kan leva i trygghet och frihet – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Stora framsteg har gjorts för hbtq-personers rättigheter under de senaste decennierna. Men mer måste göras. Hbtq-personer är fortfarande en högriskgrupp vad gäller psykisk ohälsa och självmord. Unga hbtq-personer mår ofta sämre än andra jämnåriga och löper större risk att drabbas av till exempel kränkningar. Särskilt allvarligt är att unga hbtq-personer ofta är utsatta såväl i skolan som på fritiden. Hbtq-personer riskerar även i hög grad att drabbas av hedersnormer och hedersförtryck.

Vi vill att HBTQ-personers rättigheter ska gälla alla

Sverige riskerar att tappa de viktiga landvinningar som gjorts för hbtq-personers frihet på grund av bristande integration och ett ökat utanförskap.  Det finns platser i Sverige där människor idag inte tillåts hålla hand med vem man vill eller visa en regnbågsflagga. Unga hbtq-personer som växer upp under hedersförtryck är särskilt utsatta.

I Sverige ska alla ha rätt att älska den man vill. HBTQ-personers rättigheter är inget vi kompromissar om.

Moderaternas förslag:

 • Inför obligatorisk samhällskunskap för nyanlända där bl.a. hbtq personers rättigheter klargörs.

 • Förbjud konverteringsterapi, som syftar till att ändra en individs sexuella läggning eller könsidentitet

 • Inför en särskild brottsrubricering för hedersbrott.

 • Öka kunskaperna om hbtq-frågor hos flera svenska myndigheter. Skolan, elevhälsan, vården, polisen och den sociala omsorgen måste ha kunskap och kännedom om hedersrelaterade frågor.

Vi vill tillåta altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige

Vi menar att ansvarsfulla vuxna som vill bli föräldrar, ska ges stöd till det så långt som möjligt. Ett ansvarsfullt föräldraskap handlar om förmågan att ge barnet kärlek, trygghet och omsorg.

Moderaterna vill därför tillåta altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige. Kvinnan har rätt till sin kropp och ska ha friheten att kunna hjälpa en anhörig eller vän genom surrogatmoderskap. Vi har stor tilltro till att människor kan fatta väl grundade och avvägda beslut, och ta ansvar för besluten.

Reglerna om altruistiskt surrogatmoderskap måste dock utformas noggrant för att säkerställa att tvång och påtryckningar inte förekommer. Vi vill se en omsorgsfull lämplighetsbedömning av såväl den tilltänkta surrogatmodern som de blivande föräldrarna.

Moderaternas förslag:

 • Tillåt altruistiskt surrogatmoderskap.
 • Förtydliga lagstiftningen så att de barn som tillkommit genom surrogatmoderskap och redan i dag finns i Sverige ska få en bättre rättslig situation och samma självklara trygghet som alla andra familjer.

 • All familjelagstiftning ska vara könsneutral.

Vi vill stärka arbetet mot HIV

I dag lever närmare 8000 personer med HIV i Sverige. Trots att forskningen och det förebyggande arbetet mot HIV har kommit långt så finns det mycket mer att göra. Den socialdemokratiska regeringen har halverat resurserna som ska gå till insatser mot HIV/aids och andra smittsamma sjukdomar. Det har fått stora negativa konsekvenser. Moderaterna vill återställa resurserna till dessa insatser.

Sverige har en nationell strategi mot HIV/AIDS, den strategin uppdaterades senast 2006. Moderaterna vill uppdatera strategin så att den är aktuell i arbetet mot HIV.

Moderaternas förslag:

 • Vi vill öka resurserna till förebyggande insatser mot HIV/aids och andra smittsamma sjukdomar

 • Uppdatera strategin mot HIV/AIDS. Det behövs tydliga skrivningar om förebyggande behandling, mer generösa testmöjligheter, avskaffad informationsplikt och goda levnadsvillkor.

Vi ta bort reglerna som hindrar homo- och bisexuella från att ge blod

Allas blod ska värderas lika. Det finns blodbrist i sjukvården, samtidigt finns det människor som vill donera blod men som inte får – på grund av sexuell läggning. Det vill vi ändra på. 40 år efter att homosexualitet slutade att klassas som en psykisk störning är det på tiden att en av de sista relikerna från en mer fördomsfull tid försvinner. Det är dags att ta bort ett av de diskriminerande regelverk som finns kvar för homo- och bisexuella.

Moderaternas förslag:

 • Sexuell läggning ska inte ha någon betydelse för en blodgivares lämplighet.

 • Socialstyrelsen bör därför få ett uttryckligt uppdrag att ändra i riktlinjerna för blodgivning så att sexuell läggning inte längre ska vara avgörande för vem som får donera blod. 

Vi vill öka kunskapen om hatbrott mot HBTQ-personer

HBTQ-personer i Sverige utsätts för våld, hot och kränkningar. Dessa hatbrott kan aldrig tolereras. Enkätundersökningar visar att det är relativt få HBTQ-personer som anmäler dessa brott. Det är viktigt att dessa hatbrott anmäls och klaras upp. Då behöver kunskapen om hatbrott mot hbtq-personer öka i hela rättsväsendet och polisen behöver få mer resurser för att kunna utreda denna brottslighet.

Moderaternas förslag:

 • Öka kunskapen om hatbrottslagstiftningen i hela rättsväsendet. Fler hatbrott måste utredas och klaras upp.

Vi vill förbjuda konverteringsterapi

Det är allvarligt att hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar i syfte att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. I Sverige förekommer konverteringsterapi, det är en ”terapi” som bygger på antagandet att lesbisk, homosexuell, bi eller trans är en psykisk sjukdom som kan ”botas”. Det hör inte hemma i vårt samhälle.

EU har förkastat denna form av behandling Storbritannien och Irland har startat processer för att förbjuda den. Moderaterna vill förbjuda konverteringsterapi.

Moderaternas förslag:

 • Förbjud konverteringsterapi. Det ska vara straffbart att genom hot, tvång eller på andra otillbörliga sätt försöka tvinga någon att förändra sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Vi vill stoppa utbetalningar av skattemedel till organisationer som sprider hat mot hbtq-personer

Det kan aldrig accepteras att skattepengar betalas ut till organisationer som sprider hat eller är intoleranta mot hbtq-personer. En moderatledd regering kommer att ändra lagstiftningen så att föreningar som hetsar mot HBTQ-personer inte ska få några skattepengar överhuvudtaget.

För att möjliggöra detta behöver kontrollen innan bidrag betalas ut bli bättre. Granskningen av redan utbetalda bidrag behöver också förbättras. Om det i efterhand upptäcks att en förening agerat intolerant mot hbtq-personer ska det bli enklare för myndigheterna att kräva tillbaka redan utbetalda skattepengar.

Moderaternas förslag:

 • Inga skattepengar ska betalas ut till föreningar och organisationer som sprider hat mot eller på annat sätt agerar intolerant mot hbtq-personer. Det innefattar till exempel att genom påtryckningar försöka ”bota” homosexualitet genom omvändelseterapi.

 • Offentliga medel som betalats ut kunna återkrävas om det visar sig att den förening eller organisation som tog emot dessa spridit hat eller på annat sätt agerat intolerant mot hbtq-personer. 

Vi vill se en tydlig svensk röst för Hbtq-personer i världen

Sverige måste också främja hbtq-rättigheter i världen. I många länder utsätts hbtq-personer för brutalt förtryck. Flera länder har dödsstraff för homosexuella handlingar, däribland Iran, Saudiarabien och Jemen. Svensk politik måste här vara tydlig. I mars 2014 drogs delar av det svenska biståndet in till Uganda efter en ny repressiv lagstiftning i landet. Sverige måste stå upp för hbtq-personers rättigheter i världen.

Moderaternas förslag:

 • Prioritera hbtq-personer i Sveriges kvotflyktingmottagande.

 • Sverige ska driva hbtq-frågor i utrikespolitiken, inte minst gentemot de länder som tydligt bryter mot de mänskliga rättigheterna.

 • Biståndet måste i högre grad användas som ett politiskt redskap för att påverka andra länder i rätt riktning, inte minst kopplat till dessa frågor.

 • Sverige ska kraftfullt driva hbtq-frågor inom EU, Europarådet och i FN-systemet.

Ta ställning och dela artikeln