Andreas Unger ordförande MBN

20 december, 2023

Vi tar modiga beslut för klimatet och generationer framåt 

Miljö- och byggnämnden antog en uppdaterad prioriteringsmodell för detaljplaneuppdrag, där utveckling av cementindustrin lyfts in som nummer två i prioriteringsordningen. Vad betyder det? 

Andreas Unger, ordförande i MBN förklarar:

Att prata om nettonollutstläpp och prioriteringsordningar är krångligt, men låt oss vara tydliga.  Vi måste ta tuffa beslut och lägga vårt fokus – inte på nästa val utan se långsiktigt, för våra barn och barnbarns skull. Är vi inte modiga nu, så kommer det påverka klimatet och byggandet av nya bostäder än mer i framtiden.  Och utan cement har vi inte heller några nya bostäder och det påverkar inte bra oss här på Gotland, utan även hela Sverige. 

Beslutet tas nu för utveckling av fabriksområdet i Slite, och för att visa hur viktigt det är för Gotland att Cementindustrin ges förutsättningarna att ställa om till nettonollutsläpp.  

Andreas Unger, ordf. Miljö- och byggnadsnämnden

För er som vill läsa hela prioriteringsordningen finns den på Region gotlands hemsida: https://gotland.se/119559

Detaljplaneuppdragen ska prioriteras enligt följande ordning:

  1. Planansökningar.
  2. Detaljplaneuppdrag MBN 2023/1771, utveckling av fabriksområde i Slite
  3. Region Gotlands beslutade och prioriterade exploateringsprojekt. Detaljplaneuppdrag som möjliggör minst 50 bostadsenheter samt detaljplaneuppdrag inom 3 kilometer från aktiv skolverksamhet som möjliggör minst 10 bostadsenheter utanför Visby.
  4. Detaljplaneuppdrag som möjliggör utveckling av offentlig service för vård, omsorg och idrottsändamål.
  5. Detaljplaneuppdrag som har påbörjad handläggning vid beslutsdatum för prioriteringsmodell.
  6. Detaljplaneuppdrag som är äldre än fem år beräknat från det datum när Samhällsbyggnadsförvaltningen fick uppdraget, det vill säga beslutsdatum när positivt planbesked gavs.
  7. Övriga detaljplaneuppdrag fördelas efter tidpunkt när positivt planbesked gavs. Detaljplaneuppdrag med längst väntetid fördelas först.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att prioritering ska kunna bli aktuellt:

  • Önskad åtgärd är utpekad i översiktsplanen eller i fördjupad översiktsplan och följer syftet i dessa strategiska planer.
  • Aktuellt område ligger inom verksamhetsområde för VA, eller kan ordna godtagbar enskild VA-lösning, eller är utpekat och prioriterat i VA-planen.

– Att ställa om cementproduktionen till nettonollutsläpp är en av de viktigaste pusselbitarna för att vi ska klara av att genomföra klimatomställningen. För att på kort tid kunna möjliggöra en ny detaljplan för cementfabriken måste vi omprioritera, även om vi fortfarande har ett stort behov av nya bostäder. Här bidrar den uppdaterade prioriteringsmodellen med tydlighet och målmedvetenhet, säger Andreas Unger (M), ordförande i miljö- och byggnämnden.”

Ta ställning och dela artikeln