13 februari, 2022

Unger: Utbildning vaccinerar mot utanförskap

I dagens Gotlands Allehanda skriver Andreas Unger om det aktuella läget i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Du kan läsa hans text här nedanför.

En fullföljd gymnasieutbildning är det bästa skyddet mot utanförskap i vuxen ålder. För att lyckas med detta krävs flera saker: att grundskolan fungerar och ger unga en bra grund att stå på inför fortsatta studier, att skolk motverkas så att man inte missar utbildning samt att utbildningen ger unga möjlighet att nå de betyg man eftersträvar. Detta är några av de viktigaste uppgifterna Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetat med under 2021.

Som moderat ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningen på Gotland tar jag frågan om problematisk skolfrånvaro på stort allvar. Därför är det glädjande att Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen år 2021 startat ett projekt där Ungdomsenheten arbetar nära högstadieskolorna och individuella programmet för att öka skolnärvaron – genom att hitta och stötta unga som varken studerar eller arbetar. Om fler går i skolan kommer färre att drabbas av utanförskap i vuxen ålder. Därför är detta en självklar investering i framtiden.

Resultaten har ökat på såväl yrkesprogrammen som de högskoleförberedande programmen.

Andreas Unger

Samtidigt gör gotländska lärare i gymnasieskolan ett stort och viktigt arbete med att rusta våra unga inför framtidens arbetsliv. Det syns inte minst i betygsresultaten att lärare och elever klarat av att ställa om under ett år som präglats av pandemin: betygsresultaten förbättrades under året. Resultaten har ökat på såväl yrkesprogrammen som de högskoleförberedande programmen.

Den största ökningen står yrkesprogrammen för: inom flera uppmätta nyckeltal tillhör skolan de 25 procent bästa i landet. Det finns skäl att vara stolt över det! Jag hoppas att många av eleverna också väljer att ta ett arbete på Gotland efter slutförda studier. Vi behöver många fler medarbetare inom äldre- och barnomsorg, inom transportnäringen och byggsektorn om Gotland ska fortsätta växa och utvecklas. Och visst vore det bra om vi lyckades skapa mycket av den kompetensen här på ön?

Andreas Unger (M)

Ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ta ställning och dela artikeln