5 oktober, 2022

M och S bildar ny majoritet i fullmäktige

Socialdemokraterna och Moderaterna har kommit överens om att bilda en ny majoritet i Region Gotland. Den 5 oktober kl 10.00 bjuder vi in till gemensam presskonferens. Plats: Donnerska huset på Donners plats.

Socialdemokraterna och Moderaterna vill ta gemensamt ansvar för att utveckla Gotland. Vi vill ha ett modernt ledaskap som är nyfiket, nyskapande och lyhört. I en turbulent tid behövs en handlingskraftig majoritet som kan utveckla Gotland inför framtiden och samtidigt ta ansvar för en långsiktig hållbar ekonomi.

Tillsammans vill vi verka för ett Gotland som är inkluderande, jämlikt, jämställt och öppet för att ta tillvara allas potential och bygga ett Gotland som håller ihop och där människor känner framtidstro.

Tillväxt och utveckling

För att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling är fokus på bostadsbyggande och kompetensförsörjning av yttersta vikt. Vi behöver bli fler för ökad skattekraft och för att möta kompetensbehoven i offentlig sektor och i näringslivet. Bostadsbristen är idag ett tillväxthinder. Därför behövs ett ökat bostadsbyggande både i Visby och på landsbygden.

För att öka Gotlands attraktivitet krävs fortsatt goda kommunikationer både på Gotland och till och från fastlandet. Stad och landsbygd ska utvecklas i takt med varandra.

Ekonomi

Region Gotland ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi som innebär att vi står starka inför framtiden. I en turbulent tid så är det av stor vikt att vi har ordning och reda på kommunens ekonomi. 

En välfärd som skapar trygghet för gotlänningarna

Sjukvården på Gotland har hög kvalitet och korta köer. Gotländsk sjukvård ska ha en god tillgänglighet över hela ön som möter medborgarnas behov. Primärvården ska vara navet i vården och fler ska ha en fast vårdkontakt

Det ska vara tryggt att bli gammal på Gotland. Kvaliteten i äldreomsorgen måste stärkas. Vi vill ha en äldreomsorg där äldre möts av en omsorg där medarbetare har hög kompetens och tid att ge den omsorg som äldre behöver. 

Alla barn på Gotland ska erbjudas en likvärdig förskola och skola av hög kvalitet. För att möta framtidens utmaningar behöver gotländsk skola attrahera fler behöriga lärare.

En förutsättning för en välfärd av hög kvalitet är medarbetarna. Region Gotland ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare är delaktiga, har goda villkor och utvecklas i sitt arbete.

Ett Gotland som går före i klimatomställningen 

Gotland behöver ställa om. Genom ett aktivt klimatarbete kan Gotland ta täten i den gröna omställningen och därigenom skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Företagsklimat och näringsliv

Alla som kan arbeta ska arbeta. Kompetensförsörjningen är idag ett tillväxthinder för företagens utveckling. Region Gotland behöver säkra rätt utbildning och matchning för arbetsmarknadens behov.  Vi behöver stärka samtalet och dialogen med näringslivet och tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för fler växande företag på Gotland. 

Att etablera och driva företag på Gotland ska vara enkelt. Administrationsbördan behöver minska. Effektivitet, tillgänglighet och bemötande måste förbättras.

Kultur och Fritid

Vi ska värna det starka gotländska föreningslivet. Särskilt viktigt är att stärka barn och ungas möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Ett starkt och inkluderande föreningsliv tryggar demokratin och sammanhållningen på Gotland. 

Kulturen är stark på Gotland. Vi vill ta ansvar för att fler ska kunna ta del av och vara en del av kulturen. Vi kommer värna kulturens ställning och främja utvecklingen av ett kulturliv som fler gotlänningar kan möta. Vi vill främja de kulturella och kreativa näringarna 

För mer information

Meit Fohlin (S), 073-765 84 63

Andreas Unger (M), 073-426 33 02

Ta ställning och dela artikeln