1 augusti, 2022

Lagra mer vatten på Gotland

Idag skriver företrädare för Moderaterna och Centerpartiet i Gotlands Tidningar om vattensituationen på ön. Du kan läsa artikeln här:

Under Almedalsveckan var ett förslag om att lagra mer vatten i landskapet på lokalnyheterna. Centerpartiet och Moderaterna i Tekniska nämnden har under den här mandatperioden med stort intresse följt flera förslag till nytänkande inom den nu liggande VA-strategin för Region Gotland. 

Flera olika medborgarförslag har lämnats in kring denna fråga de senaste åren. Nu senast före sommaren lämnades en justerad variant in som går ut på att skapa större vattenmagasin nedströms Tingstäde träsks bräddningspunkt som är Ireån. Vintertid tvingas Region Gotland i dagsläget släppa ut stora mängder överskottsvatten till Ireån för att uppfylla vattendomen. Eftersom Regionens VA-avdelning bedömt det som svårt att få miljötillstånd för att höja vattennivån i Tingstäde träsk ytterligare och på så vis ta tillvara på mer dricksvatten, så bedöms detta nya medborgarförslag vara en mycket bra alternativ lösning.

Förslaget är utformat så att överskottsvatten lagras i ett eller flera stora magasin längs med Ireån istället för att vattnet som nu rinner onyttjat ut i havet. Sedan är tanken att det magasinerade vattnet med ledningar pumpas tillbaka upp till Tingstädeträsk för att användas sommartid när vattenbristen är som störst och när magasineringsutrymmet i Tingstäde träsk ånyo räcker till. En fördel med förslaget är att det inte kräver särskilt stora nya ytterligare investeringar för själva vattenreningen i reningsverket och inte heller fler långa VA-ledningar ända till Visby.

Centerpartiet och Moderaterna tycker att detta nya medborgarförslag är så relevant, viktigt och rätt i tiden att vi i årets valrörelse för Regionvalet gemensamt lägger fram detta som ett politiskt förslag inför nästa mandatperiod.

Karl-Johan Boberg (C)
Ordförande Tekniska nämnden

Lina Runander (M)
1:e Vice Ordförande Tekniska nämnden

Gabriella Hammarskjöld (C)
Ledamot Tekniska nämnden

Mariette Nicander (M)
Ersättare Tekniska nämnden

Ta ställning och dela artikeln