Vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och tillgången på vatten ska vara god i Gävleborg. Vatten är en förutsättning för liv och vi ska värna våra vattendrag och vårt dricksvatten.

Idag hotas vattnet av både bristande tillgång och försämrad kvalité. Våra vattenkraftverk är gamla och ofta med stora tapp i läckage, vi tappar i tryck och matar marken med dricksvatten som skapar en instabilitet. När nätverket inte är slutet finns också risk för kontanimering. Idag finns heller inte tillgång till dricksvatten i större mängd för medborgare utan kommunalt system om behov skulle uppstå på grund av sinande brunnar eller liknande. Det finns frågetecken kring hur våra fiskodlingar påverkar övrigt vattenliv vad gäller gifter, sjukdomar och matrester. Detta vet vi idag för lite om, detsamma gäller konstgödningen gällande våra vattendrag så som hav och sjöar. Det finns också en risk att våra vatten töms på fisk och vattenlevande djur då det idag inte finns några begränsande fiskekvoter på vatten som flera länder nyttjar. Fiskar och marina djur ser inte våra gränser och det finns därför en risk om vi inte tar gemensamt ansvar. Mark och vatten som är i behov av sanering drabbar oss alla gemensamt om markägaren inte tar ansvar för detta.

För att värna om vattnet och säkerställa god tillgång idag och imorgon ska våra VA-system förnyas, repareras och underhållas. Det pågår projekt på flera platser i landet kring att samtidigt som VA dras fram till nya områden även bygga in gråvattensystem. Detta för att gråvatten är vatten som lättare kan filtreras och återanvändas för exempelvis bevattning eller i andra sammanhang där livsmedelskvalitet inte är nödvändigt.  Möjligheten att dra in gråvattensystem vid nybyggnation där vattenbrist förekommer ska utredas. Det ska också etableras beredskap för hämtning av dricksvatten i större mängd för att vatten ska finnas tillgänglig i händelse av sinande brunnar eller om ledningssystemet stängs av.  I Händelse av förorenad mark eller vatten där markägaren inte har förmåga att ta ansvar för detta ska det säkerställas att mark och vatten ändå blir sanerat. Vi måste även satsa på att rena kontaminerade vattendrag så som hav och sjöar för att säkra vårt viktigaste livsmedel; vatten. För ett lyckat miljöarbete krävs samarbete över landsgränserna för att implementera ny teknik för reningsverk runt hela Östersjön. Vad gäller fiskodling ska dess påverkan på övrigt vattenliv utredas, så även konstgödningens påverkan. Att vi behöver gödning framstår självklart för att ge oss näringsrik mat men vi behöver också stoppa bieffekterna av detta. För att skydda fiskbeståndet ska fiskekvoterna begränsas gemensamt med andra länder kring samma vatten och fisket i internationellt vatten begränsas.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

 • Att möjligheterna för gråvattensystem vid nybyggnation där vattenbrist föreligger utreds.
 • Att VA-systemet förnyas, repareras och underhålls.
 • Att ny teknik för reningsverk runt hela Östersjön implementeras.
 • Att kontaminerade vattendrag, sjöar och har renas.
 • Säkerställande av sanering av mark och vatten görs när markägaren inte har förmågan.
 • Att fiskodlingarnas påverkan på övrigt vattenliv utreds.
 • Att konstgödningens påverkan på våra vattendrag, sjöar och hav utreds.
 • En begränsning av fiskekvoter gemensamt med andra länder kring samma vatten.
 • Att begränsa fisket i internationellt vatten.
 • Att beredskap för hämtning av dricksvatten i större mängder, om enskilda brunnar sinar eller om ledningssystemet helt enkelt måste stängas av, etableras.
 • Att se över och införa smarta lösningar för att minska vattenförbrukningen i både hushåll och industri.

Ta ställning och dela artikeln