Utbildning i världsklass

Här erbjuds goda utbildningsmöjligheter av hög kvalité hela vägen från förskolan till spetsforskning så att varje individ kan leva upp till sin fulla potential.

Gävleborg ska ha ett brett utbildningsutbud som matchar arbetsmarknadens behov. Här erbjuds goda utbildningsmöjligheter av hög kvalité hela vägen från förskolan till spetsforskning så att varje individ kan leva upp till sin fulla potential.

Tyvärr har Gävleborg idag den lägsta utbildningsnivån i landet och studietraditionen är låg. Många elever i grundskolan saknar betyg för att bli behöriga till gymnasiestudier och andelen som läser vidare på universitet och högskolor är låg. Detta samtidigt som arbetslösheten är hög och många företag har svårt att hitta rätt kompetens och det saknas personal inom många områden, både i privat och offentlig sektor. Barn till föräldrar utan högre utbildning har en lägre tendens till att själva gå vidare till högre utbildning. Det blir en negativ spiral.

Det behövs krafttag för att vända den negativa spiralen i länet. Fler elever behöver bli behöriga till gymnasie- och universitetsstudier. Andelen sökande till högskola och universitet ska öka. Lärcentrum som en mötesplats för studier och kompetensutveckling av hög kvalitet ska finnas i alla kommuner, detta för att de studerande ska få hjälp och stöd i sina studier. För att alla elever i god tid ska få information om arbetsmarknaden och olika studievägar påbörjas studievägledning redan i de tidiga årskurserna i grundskolan. Det är också viktigt att eleverna får information om de bristyrken som finns i länet och vilka utbildningar som leder till dessa jobb och att de utbildningar som finns i länet matchar arbetsmarknadens behov, därför är det också viktigt att elever går något av yrkesprogrammen i gymnasieskolan, och att APL, arbetsförlagt lärande, sköts på ett bra sätt i samarbete med näringslivet för att kunna tillgodose arbetsmarknadens behov

För att stärka högre utbildning i länet ska Högskolan i Gävle ombildas till universitet, då detta ger större möjligheter och ökade resurser. Det ska också vara möjligt- lärosäten ska underlätta- för fler att läsa in behörighet vid olika lärosäten, detta för att möjliggöra en snabbare examen inom olika bristyrken. För att ge elever i gymnasieskolan möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap ges de möjlighet att bedriva UF-företag. Detta koncept implementeras även i grundskolan. För att fler aktivt ska välja en skola som passar just denne ska det vara obligatoriskt för vårdnadshavare att göra aktivt skolval till förskoleklass och årskurs 7. 

Alla skolor, oavsett huvudman, ska möta elevers olika behov, de som har särskilda behov, särbegåvade elever med flera. Moderaterna är positivt inställda till fristående skolor och förespråkar att fler sådana ska kunna starta. Vad gäller de folkhögskolor som bedrivs av Region Gävleborg bör det utredas vilken driftform som är mest gynnsam för dessa.

Stora skolor är inte alltid det bästa för eleverna, Moderaterna kommer att arbete för att behålla skolor i byarna, som självklart ska bedriva undervisning av hög kvalitet, lika som alla andra skolor, oavsett de ligger i ”stad eller land”. Vidare ska alla skolor vara en trygg plats, skolenheterna ska skapa ordningsregler och dessa ska hållas. Alla skolor ska också arbeta drogförebyggande genom olika program, till exempel ”Drogfri skola”.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

 • Fler gymnasiebehöriga som lämnar grundskolan. 
 • Professionella lärcentrum i varje kommun.
 • Att högskolan i Gävle ombildas till universitet.
 • Ett gott samarbete med arbetsmarknaden gällande arbetsplatsförlagt lärande.
 • Att de utbildningar som erbjuds matchar arbetsmarknadens behov.
 • Informationsinsatser vilka får eleverna att söka utbildningar inom olika bristyrken.
 • Möjlighet att läsa in behörighet vid olika lärosäten.
 • En snabbare väg till examen inom bristyrken.
 • Att satsa på studie- och yrkesvägledning i tidigare årskurserna.
 • Att utreda regionens folkhögskolors driftform.
 • Att konceptet ”UF-företag” implementeras redan i grundskolan.
 • Att ordningsregler i skolan ska följas.
 • Obligatoriskt aktivt skolval till förskoleklass och åk 7.
 • Att elever i behov av särskilt stöd och särbegåvade elever får stöd och stimulans i sitt fortsatta lärande.
 • Att möjliggöra för fler fristående skolor.
 • Att behålla byskolor. 
 • Att alla skolor arbetar drogförebyggande genom olika program, t.ex. ”Drogfri skola”.

Ta ställning och dela artikeln