Regional utveckling

Länets utveckling är beroende av ett bra företagsklimat, konkurrenskraftiga företag.

Vi moderater vill att Gävleborg ska leva upp till sin fulla potential. Då måste det vara attraktivt att arbeta, driva företag och att bo här. Företagsklimatet är idag under all kritik och många företag letar febrilt efter rätt kompetens. För att underlätta för företagarna behöver ett företagsråd upprättas för att skapa bättre förutsättningar för att driva företag i Gävleborg och som kan hjälpas åt att komma till rätta med kompetensförsörjningsfrågan. Naturen är en av Gävleborgs största tillgångar vad gäller attraktivitet vid bosättning, strandskyddet ska avskaffas så att fler kan bosätta sig på strandnära attraktiva platser. Det är också viktigt att säkerställa att naturen är attraktiva och erbjuder tillfälle för rekreation. Idag förstörs en stor del av våra skärgårdar av skarvar som äter upp fisken i våra vatten och förvandlar öar till spököar. Antalet skarvar måste minska så att Gävleborgarna får tillbaka sina skärgårdar.

Konkurrenskraft

Gävleborg ska vara konkurrenskraftigt mot andra län och ett län dit många företag söker sig och redan befintliga vill expandera. Det upplevs lätt att verka här och gävleborgarna kan ta del av en stor del tjänster som tillhandahålls av våra företag.

Det finns behov av stora förbättringar vad gäller företagsklimatet och Gävleborgs konkurrens- och attraktionskraft. Många av Gävleborgs kommuner ligger och har länge legat i botten i på Svenskt Näringslivs rakning gällande företagsklimat. Det upplevs idag svårt och krångligt att driva företag och myndigheterna är inte serviceinriktade. Här saknas också ett tydligt ledarskap i regionen vilket skapar förvirring kring om det är länsstyrelsen eller regionen som har ansvar i olika frågor. Många företag har också svårt att hitta rätt kompetens till rätt tjänst samtidigt som arbetslösheten är hög. Vi har flertalet gånger hört talas om exempelvis personal inom sjukvården som flyttat hit med sin familj och dennes respektive har svårt att hitta ett bra och intressant arbete.

Gävleborg är ett stort län med mycket landsbygd, att driva företag på landsbygden upplevs svårt på grund av dålig utbyggd infrastruktur vilket är problematiskt.

Det krävs krafttag för att stärka Gävleborgs attraktions- och konkurrenskraft. Bland annat besöksnäringen behöver stärkas för att gynna företag i form av ökad handel och efterfrågan på tjänster. Vidare krävs att regionledningen ska vara tydlig, öppen och transparent för att bistå företag och invånare som vill etablera sig här eller flytta hit. För att göra det lättare att starta företag i Gävleborg inrättas företagslotsar som hjälper kommunerna att matcha företag med kompetens över kommungränserna. Vi ser också positivt på att ett företagsråd etableras, där företag kan mötas och utbyta erfarenheter och få svar på frågor som hur man startar företag i Gävleborg och var man hittar rätt kompetens. För att fler ska kunna lägga anbud i offentliga upphandlingar ska dessa utformas på sådant sätt att det lokala näringslivet kan lägga anbud.  Etableringscoach/medflyttarservice inrättas för att bistå nyinflyttade med information om bra skolor och bra sätt att finna bostad och jobb. 

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

 • En stärkt besöksnäring.
 • Ett tydligare ledarskap i regionen .
 • Att underlätta för företagande på landsbygden.
 • Att förbättra förutsättningarna för näringslivet.
 • Att införa en tjänst för etableringscoach / medflyttarserivce.
 • Att  inrätta företagslotsar.
 • Att företagsråd etableras.
 • Att underlätta för fler aktörer att delta i upphandling.

Leva och bo

Det ska gå att bo och leva bra i hela Gävleborg, servicen är bra utbyggd och både stadens och landsbygdens förutsättningar är goda. Här kan alla hitta en plats som känns hemma.

Framförallt landsbygden har idag stora utmaningar vad gäller utbyggd service. Byskolor läggs ned och internetuppkoppling försvårar för boende och företag att verka utanför tätorterna. Att inte behöva resa långt för att gå i skolan och tillgången till internet är för många direkt avgörande för var man väljer att bosätta sig eller driva sitt företag. Den tillgång som naturen skulle kunna vara för Gävleborg stjälps alltför ofta av äganderätten och strandskyddet. Äganderätten hamnar ofta i konflikt med andra intressen så som kommersiella intressen, offentliga intressen och allemansrätten vilket försvårar för dem som äger och brukar skog att nyttja den som de önskar. Strandskyddet hindrar oss att bygga på högattraktiva platser. De som bor och vistas i skärgården möts i allt större utsträckning av döda spököar och stanken av skarvar vilket stör och minskar trivseln.

Äganderätten behöver stärkas och strandskyddet avskaffas för att Gävleborg ska kunna leva upp det sin fulla potential. Här finns fantastiska resurser i naturen, det är vår styrka och dessa ska vi tillåtas använda. Antalet skarvar ska minska kraftigt för att skydda och bevara länets skärgårdar. Moderaterna kommer även att verka för att landsbygdsskolorna behålls för att fler ska kunna välja att bo på landsbygden utan barn ska behöva resa långt för att ta sig till skolan.  En god internetuppkoppling ska vara självklarhet i länet, det underlättar både för privatpersoner och företag och bidrar till en enklare vardag.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

 • Stärkt äganderätt.
 • Att avskaffa strandskyddet.
 • Att minska antalet skarvar.
 • Att behålla landsbygdsskolor.
 • Att säkerställa skola och service i hela länet.
 • Att säkerställa en god internetuppkoppling i hela länet.
 • Minska antalet skarvar och sälar.

Ta ställning och dela artikeln