Kultur

Det ska finnas ett brett kulturutbud i Gävleborg med en mångfald av utförare, här finns något för alla. Kulturen engagerar många och är ekonomiskt gynnsam för dess utförare.

Kulturen kan i Gävleborg upplevas snäv och svår att ta till sig för vissa grupper, det finns en outtalad regel kring vad som räknas som ”fin” kultur och inte. Det finns också en åsiktskorridor kring vad som är acceptabelt att tycka om kultur. Vidare är det idag inte självklart att den kommer alla till gagn på ett enkelt sätt, speciellt barn och unga som inte har föräldrar med ekonomiska medel eller intresse för kultur riskerar att inte ta del av kultur i samma utsträckning som andra barn. Kulturen bärs i för stor utsträckning upp av offentlig finansiering då den sällan är ekonomiskt gynnsam. Det kan leda till att viss kultur som anses vara ”rätt” kultur drar fördel på bekostnad av annan kultur.

Andel barn som får ta del av kultur ska öka. Kulturen ska integreras i skolan genom att våra kulturinstitutioner verkar ute i länet och genom att elever ges möjlighet att besöka olika kulturevenemang. De gånger kultur subventioneras ska kultur för barn alltid prioriteras högre än kultur för vuxna. För att kulturen ska vara fri och gynnas ekonomiskt ska finansiering med skattemedel i hög grad undvikas, istället ska finansieringen av kulturen breddas. Ett sätt att ändå ta del av offentliga medel ska vara via crowdfunding, det innebär att aktören själv lyckas samla medel och att det offentliga sedan sponsrar med samma summa. Vad gäller den offentligt finansierade konsten som finns idag ska den ses över för att se om något område ska tillkomma och om något ska tas bort.

Det ska finnas något för alla att ta del av i kulturutbudet i Gävleborg, därför uppmuntrar vi till en mångfald av kulturutförare.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Mer kultur i skolan.
  • Att prioritera kultur för barn och unga.
  • Att bredda finansieringen av kulturen.
  • Att det erbjuds en bredd av kultur.
  • Att införa crowdfunding.
  • Att uppmuntra till mångfald av kulturutövare.
  • Att se över den offentligt finansierade kulturen för att se om fler områden kan tillkomma.

Ta ställning och dela artikeln