Migration och integration

Integrationen ska vara god i Gävleborg och bidra positivt till länet och Sverige. Fler utrikes födda ska kliva upp på morgonen för att gå till ett arbete eller till studier.

Idag finns det fler utrikes födda i Gävleborg som inte har sysselsättning och inte är självförsörjande än utrikesfödda som är självförsörjande. Detta riskerar att leda till att personerna hamnar i ett långvarigt bidragsberoende och utanförskap.  Konsekvenserna av utanförskap är stora både för individen och för samhället, skatteintäkterna blir lägre och utgifterna högre. Varje krona som går till bidrag är en krona som istället skulle kunna användas till skola, vård och polis. Oroande är också att barn i hög utsträckning tenderar att ärva sina föräldrars utanförskap och bidragsberoende. Den utsatthet som utanförskap innebär leder till ökad otrygghet och en känsla av att inte vara fri. Idag används offentliga medel till vad som kan försvåra integrationen i det svenska samhället, exempelvis sker modersmålsundervisning på bekostnad av undervisning i det svenska språket. Föreningar som är till för vissa etniska grupper kan inte anses underlätta för detta, utan snarare riskera att försvåra, integrationen i det svenska samhället.

Stora insatser krävs för att stärka integrationen och hantera konsekvenserna av den tidigare stora migrationen. Fler ska gå från utanförskap till jobb, ett bidragstak införs för att det aldrig ska löna sig bättre att leva på bidrag än på en lön. Det svenska språket är nyckeln för att bli en del av, förstå och göra sig förstådd i det svenska samhället. Därför införs språkkrav för att fler ska lära sig svenska. Undervisning i modersmålet kan vara positivt ur andra aspekter, till exempel att Sverige får personer som behärskar flera språk. Men undervisningen i modersmålet får inte schemaläggas så att den sker på tid för undervisningen i svenska. Invandringen ska alltid bidra positivt till Sverige och till Gävleborg, för att få permanent uppehållstillstånd ska personen ifråga klara sitt uppehälle.

Föreningar som enbart är till för vissa etniska grupper kan inte anses underlätta och påskynda integrationen i det svenska samhället. Bidrag till föreningar som enbart är till för vissa etniska grupper ska därför avskaffas.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Att invandringen ska vara bra för Sverige.
  • Införande av ett bidragstak i försörjningsstödet.
  • Införande av tydliga krav på att invandrare ska lära sig svenska.
  • Att för permanent uppehållstillstånd ska personen ifråga klara sitt uppehälle själv.
  • Att modersmålsundervisning ej får ske på bekostnad av undervisning i svenska språket. 
  • Avskaffande av bidragen för etniskt definierade föreningar. 

Ta ställning och dela artikeln