Kollektivtrafik

Det ska vara snabbt, enkelt och pålitligt att färdas kollektivt i Gävleborg med välutbyggd trafik. Resenärerna kan lita på att bussen och tåget går i tid och att det är tryggt och säkert att åka kollektivt.

Kollektivtrafiken har idag dock utmaningar, främst vad gäller trygghetsaspekten och den ekonomiska lönsamheten. Flertalet hållplatser är ödsliga och mörka och det känns inte alltid säkert att vistas vid hållplatser eller stationer. I och med coronapandemin uppstod också ett inkomstbortfall då det inte varit möjligt att betala för sin resa, det finns därför en överhängande risk att turer kan komma att ställas in då de ekonomiska effekterna inte kompenserats i samma utsträckning av staten som exempelvis sjukvården.

För att höja tryggheten i kollektivtrafiken behövs flera åtgärder, trygga nattstopp som innebär att man får kliva av bussen mellan hållplatserna ska inrättas. Detta för att fler ska ta sig hem tryggt. Antalet trygghetskameror ska utökas och personalen utbildas i att upptäcka sexuellt ofredande för att kunna bistå passagerarna vid incident. Hållplatser och resecentrum ska ses över och anpassas för att bli säkrare och tryggare. Det krävs stora resurser för att bedriva kollektivtrafik, medlen ska användas så effektivt som möjligt. Att köra bussar med låg nyttjandegrad är inte effektivt, dessa ersätts med anropsstyrd trafik. Detta möjliggör även för fler att ta del av kollektivtrafiken även på mindre orter. För att stärka ekonomin ytterligare ska det vara möjligt med reklam på våra bussar och tåg.

Rabattstrukturen behöver ses över för att göra det mer begripligt vilka rabatter som finns och hur man tar del av dem, det ger även en överblick om vilka rabatter som eventuellt ska justeras.

För att det ska vara möjligt för fler att ta del av kultur i länet införs kulturpass i kollektivtrafiken. Det innebär en gemensam biljett som ger tillträde till både kollektivtrafiken och kulturevenemang. Detta skulle höja kollektivtrafikens attraktivitet och eventuellt också öka resandet. För att kollektivtrafiken ska möta morgondagens behov och ligga i framkant vad gäller teknikutveckling ska kollektivtrafik i stadsnära lägen köras av förarlösa eldrivna mindre bussar med kraftigt utökad turtäthet. Det kapar kostnaderna och skapar utrymme för en ökad turtäthet även på landsbygden.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

 • Trygga nattstopp
 • Att utbilda personalen i kollektivtrafiken i att upptäcka sexuellt ofredande.
 • Fler trygghetskameror i fordonsflottan. 
 • Att göra kollektivtrafiken mer attraktiv.
 • Kulturpass på kollektivtrafiken som gäller i hela länet.
 • Göra det möjligt med reklamintäkter på bussar och tåg.
 • Att effektivisera kollektivtrafiken.
 • Att se över rabattstrukturen inom kollektivtrafiken.
 • Ökad tryggheten inom kollektivtrafiken.
 • Ökad tryggheten vid hållplatser och resecentrum.
 • Anropsstyrd kollektivtrafik på mindre orter.
 • Förarlösa bussar i tätorterna tillsammans med externa aktörer.
 • Att effektivisera kollektivtrafik genom till exempel anropstyrd kollektivtrafik efter förarlösa bussar i tätorter.
 • Att möjliggöra för fler att ta med cykel på X-trafiks tåg.

Ta ställning och dela artikeln