Infrastruktur

God infrastruktur är viktigt för länets utveckling och möjligheten att kunna leva och bo i hela länet

Ett stort län som Gävleborg kräver god infrastruktur för att människor och gods lätt ska kunna färdas genom länet. Vi moderater kommer aldrig att acceptera att vi har landets sämsta vägar eller att människor dör i trafiken på grund av bristande underhåll och satsningar. Vägstandarden behöver höjas och vi måste en gång för alla få till stånd en fyrfilig E4:a som knyter ihop länet. Likt E4:an skapar Ostkustbanan idag en flaskhals på grund av att den bara har ett spår, den är idag underdimensionerad för mängden gods och människor som behöver trafikera den. Dubbelspår på Ostkustbanan är en förutsättning för den regionala utvecklingen. Kollektivtrafiken dras med ekonomiska utmaningar på grund av coronapandemin och ökade bränslepriser, för att öka lönsamheten ska reklam återinföras på våra bussar och rabattstrukturen ska ses över. Tryggheten behöver också öka för att fler ska vara trygga med att åka kollektivt. Trygga nattstopp införs i syfte att skapa en tryggare kollektivtrafik.

Vägar och järnvägar

Det ska vara lätt för gods och människor att fraktas genom länet och vägar och järnvägar håller god standard och är trafiksäkra. Våra kommunikationsvägar knyter ihop länet och underlättar för människor och gods att färdas i och genom länet.

Gävleborg har idag de sämsta vägarna i hela landet och en eftersatt infrastruktur efter år av dåliga prioriteringar av styrande politiker. E4:an som går genom hela länet är direkt trafikfarlig i de norra delarna där många tyvärr fått sätta livet till i bilolyckor. På sträckan mellan Gävle – Söderhamn skapas ofta långa köer och olyckor till följd av 1+2-vägen. Detta skapar problem för såväl privatpersoner, yrkestrafik och blåljusfordon. Riksväg 83 har i många år varit eftersatt, trots att pengar funnits avsatta, vilket lett till att den är så pass trafikfarlig att den kallas för ”dödens väg”.  Även i tågtrafiken skapas flaskhalsar som begränsar mängden resor och gods som fraktas på sträckan i och med att satsningen på dubbelspår på Ostkustbanan ständigt skjuts på framtiden. Även Norra stambanan har flaskhalsar som skapar problem och leder till en sämre turtäthet. Kilafors-Holmsveden 15 km och Ockelbo-Mo grindar 7 km.

Standarden på vägarna i och genom länet behöver höjas. Vi moderater kommer att prioritera dessa i länsplanen. Vi satsar på att rusta upp vårt eftersatta vägnät. Det måste finnas en realism kring de satsningar som sker, våra invånare måste få ihop vardagspusslet. E4:an ska bli fyrfilig genom hela länet för att minska antalet dödsolyckor och ta bort flaskhalsarna, det ska vara lätt att färdas genom länet. De utlovade satsningarna på riksväg 83 ska genomföras för att öka trafiksäkerheten. Satsningar på dubbelspår på Ostkustbanan ska prioriteras för att öka mängden människor och gods som färdas på sträckan. Flaskhalsarna på Norra stambanan ska byggas bort för att skapa ett bättre flöde med större kapacitet. Lite pengar i sammanhanget, men stor vinst för många. Länets hamnar ska ses som en prioriterad resurs då de är av stor vikt för vår exportindustri.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Att hela länet ska leva.
  • Att prioritera fyrfilig E4:a genom hela länet i den nationella planen.
  • Att prioritera vägar i länsplanen.
  • Dubbelspår ostkustbanan.
  • Att bygga bort flaskhalsarna på Norra Stambanan.
  • Att rusta upp länets eftersatta vägar.
  • Att utlovade satsningar på riksväg 83 och 84 ska genomföras.
  • Att möjliggöra för utbyggnad av laddinfrastruktur

Ta ställning och dela artikeln