HBTQ

Sverige ska vara ett land där man kan leva i trygghet och frihet – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Stora framsteg har gjorts för hbtq-personers rättigheter under de senaste decennierna. Men mer måste göras. Hbtq-personer är fortfarande en högriskgrupp vad gäller psykisk ohälsa och självmord. Unga hbtq-personer mår ofta sämre än andra jämnåriga och löper större risk att drabbas av till exempel kränkningar. Särskilt allvarligt är att unga hbtq-personer ofta är utsatta såväl i skolan som på fritiden. Hbtq-personer riskerar även i hög grad att drabbas av hedersnormer och hedersförtryck.

I Sverige ska man kunna leva ett fritt liv, öppet kunna visa sin kärlek, bilda familj och få ett tryggt bemötande av det offentliga, i skolan såväl som i sjukvården och på äldreboendet – oavsett vilken sexuell läggning man har.

Vi vill att HBTQ-personers rättigheter ska gälla alla

Sverige riskerar att tappa de viktiga landvinningar som gjorts för hbtq-personers frihet på grund av bristande integration och ett ökat utanförskap.  Det finns platser i Sverige där människor idag inte tillåts hålla hand med vem man vill eller visa en regnbågsflagga. Unga hbtq-personer som växer upp under hedersförtryck är särskilt utsatta. I Sverige ska alla ha rätt att älska den man vill. HBTQ-personers rättigheter är inget vi kompromissar om.

Därför vill Moderaterna:

 • Att alla offentliga bidrag till föreningar och organisationer som hatar eller hotar hbtq-personer ska stoppas. Vi vill göra en bred översyn av regelverken.
 • Införa obligatorisk samhällskunskap för nyanlända där bl.a. hbtq-personers rättigheter klargörs.
 • Öka kunskaperna om hbtq-frågor hos flera svenska myndigheter. Skolan, elevhälsan, vården, polisen och den sociala omsorgen måste ha kunskap och kännedom om hedersrelaterade frågor.
 • Öka kunskapen om hatbrottslagstiftningen i hela rättsväsendet. Fler hatbrott måste utredas och klaras upp.

Den Moderatledda regeringen genomför:

 • Regeringen vill öka insatserna till skolans riktade arbete för att motverka förtryck och kränkningar på grund av kön, sexuell läggning eller könsidentitet.
 • Lagstiftning riktad mot hedersrelaterat förtryck och hedersrelaterade maktstrukturer ska skärpas.
 • En översyn ska göras av asylprocessen i syfte att stärka kvalitet, enhetlighet och rättssäkerhet. I översynen ska bland annat ingå bedömningen av ärenden gällande hbtq-personer.
 • Den moderatledda regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga hbtq- personers utsatthet och risk för utsatthet för våld i nära relationer. Myndigheten skall även göra en analys av insatser samt föreslå insatser, som både är riktade till målgruppen och till berörda yrkesgrupper.

Friheten att få vara vem man vill

 • Den nuvarande könstillhörighetslagen är från 1970-talet och innefattar att en medicinsk diagnos krävs för den som vill byta juridiskt kön.
 • Att uppdatera den nuvarande könstillhörighetslagen är ett viktigt steg för att förbättra livsvillkoren och stärka friheten för transpersoner. Sverige ska vara ett föregångsland i hbtqi-frågor.
 • Under Alliansregeringen 2013 var Moderaterna med och fattade beslut om att sterilisering för den som byter kön slopades.
 • Danmark och Norge har, för snart tio år sedan, redan infört enklare vägar för att byta juridiskt kön. 2023 gjorde Finland likadant. Erfarenheter visar att systemet fungerat bra.

Därför vill Moderaterna:

 • Moderaterna föreslår att den som vill byta juridiskt kön ska genomgå en enklare medicinsk utredning hos till exempel läkare eller psykolog – i stället för att genomgå utredningar som kan ta flera år för att få en medicinsk diagnos.
 • Åldersgränsen för att byta juridiskt kön ska vara 18 år, eller 16 år för den som har vårdnadshavarnas medgivande.
 • För att genomgå könsbekräftande kirurgi i könsorganen ska det fortfarande finnas krav på att genomgå en större utredning. Åldersgränsen på 18 år kvarstår för ingrepp i könsorganen, liksom åldersgränsen på 23 år för att avlägsna könskörtlarna.

Fler vägar till föräldrarskap

 • Familjepolitiken måste bli mer tidsenlig och vara utformad utifrån hur människor idag väljer att bilda familj och leva sina liv.
 • Genom historien har lagstiftningen ofta legat efter när det kommer till familjebildning. Det var först 2009 som homosexuella par tilläts ingå äktenskap i Sverige.
 • Idag hamnar många familjer som skaffar barn genom surrogatmödraskap utomlands i en rättsosäker situation, där både föräldrar och barn hamnar i kläm.
 • I budgeten för 2024 föreslår regeringen även att föräldrar ska ha möjlighet att överlåta vardera 45 dagar med föräldrapenning, eller 90 dagar för ensamstående, till en annan person. Det
  är en frihetsreform som underlättar för exempelvis ensamstående föräldrar, företagare och familjekonstellationer där fler än vårdnadshavarna delar föräldraansvaret för barnet, att få ihop livspusslet och ökar förutsättningarna att kombinera familjeliv och arbetsliv. De nya reglerna börjar gälla vid halvårsskiftet 2024.

Därför vill Moderaterna:

 • Att altruistiskt surrogatmödraskap ska vara möjligt i Sverige. Precis som vid adoptioner bör det föregås av en omsorgsfull lämplighetsprövning.
 • När det blir allt vanligare att skaffa barn genom surrogatmödraskap utomlands är det viktigt att vi löser den rättsosäkra situation som idag uppstår för många som bildat familj på det sättet.
 • Att all familjelagstiftning ska vara könsneutral.

Vi vill stärka arbetet mot HIV

I dag lever närmare 8000 personer med HIV i Sverige. Trots att forskningen och det förebyggande arbetet mot HIV har kommit långt så finns det mycket mer att göra. Den socialdemokratiska regeringen har halverat resurserna som ska gå till insatser mot HIV/aids och andra smittsamma sjukdomar. Det har fått stora negativa konsekvenser. Moderaterna vill återställa resurserna till dessa insatser.

Sverige har en nationell strategi mot HIV/AIDS, den strategin uppdaterades senast 2006. Moderaterna vill uppdatera strategin så att den är aktuell i arbetet mot HIV.

Moderaternas förslag:

 • Vi vill öka resurserna till förebyggande insatser mot HIV/aids och andra smittsamma sjukdomar
 • Uppdatera strategin mot HIV/AIDS. Det behövs tydliga skrivningar om förebyggande behandling, mer generösa testmöjligheter, avskaffad informationsplikt och goda levnadsvillkor.

Vi vill förbjuda konverteringsterapi

Det är allvarligt att hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar i syfte att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. I Sverige förekommer konverteringsterapi, det är en ”terapi” som bygger på antagandet att lesbisk, homosexuell, bi eller trans är en psykisk sjukdom som kan ”botas”. Det hör inte hemma i vårt samhälle.

EU har förkastat denna form av behandling Storbritannien och Irland har startat processer för att förbjuda den. Moderaterna vill förbjuda konverteringsterapi.

Moderaternas förslag:

 • Förbjud konverteringsterapi. Det ska vara straffbart att genom hot, tvång eller på andra otillbörliga sätt försöka tvinga någon att förändra sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Vi vill stoppa utbetalningar av skattemedel till organisationer som sprider hat mot hbtq-personer

Det kan aldrig accepteras att skattepengar betalas ut till organisationer som sprider hat eller är intoleranta mot hbtq-personer. En moderatledd regering kommer att ändra lagstiftningen så att föreningar som hetsar mot HBTQ-personer inte ska få några skattepengar överhuvudtaget.

För att möjliggöra detta behöver kontrollen innan bidrag betalas ut bli bättre. Granskningen av redan utbetalda bidrag behöver också förbättras. Om det i efterhand upptäcks att en förening agerat intolerant mot hbtq-personer ska det bli enklare för myndigheterna att kräva tillbaka redan utbetalda skattepengar.

Moderaternas förslag:

 • Inga skattepengar ska betalas ut till föreningar och organisationer som sprider hat mot eller på annat sätt agerar intolerant mot hbtq-personer. Det innefattar till exempel att genom påtryckningar försöka ”bota” homosexualitet genom omvändelseterapi.
 • Offentliga medel som betalats ut kunna återkrävas om det visar sig att den förening eller organisation som tog emot dessa spridit hat eller på annat sätt agerat intolerant mot hbtq-personer.

En tydlig svensk röst för HBTQ-personer i världen

 • På många håll i världen lever hbtq-personer under hot och förtryck.
 • Flera länder har dödsstraff för homosexuella handlingar, däribland Iran, Saudiarabien och Jemen.
 • Sverige måste stå upp för de mänskliga rättigheterna i världen.
 • I dag finns det ungefär två miljoner barn i EU vars rättsliga förhållande till sina föräldrar kan nekas i ett annat medlemsland. Det gör att många regnbågsfamiljer faller mellan stolarna när de reser eller flyttar från ett EU-land till ett annat. Därför är Moderaterna med och förhandlar fram en ny familjelag – med målet att hbtq-äktenskap och föräldraskap erkänns i hela EU.

Därför vill Moderaterna:

 • Biståndet måste i högre grad användas som ett politiskt redskap för att påverka andra länder i rätt riktning, bland annat kopplat till dessa frågor.
 • Att Sverige kraftfullt driver hbtq-frågor inom EU, Europarådet och i FN-systemet.
 • Att Sverige arbetar för att hbtq-äktenskap och föräldraskap erkänns i samtliga EU-länder.

Den moderatledda regeringen genomför:

• Den moderatledda regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att införa individbaserad riskbedömning vid blodgivning med bibehållen patientsäkerhet. Målet är att alla människor oavsett sexuell läggning ska få ge blod på lika villkor. Detta är en viktig signal i förhållande till värderingar, både i Sverige och i övriga världen.

Ta ställning och dela artikeln