Folkhälsa

En förbättrad folkhälsa omfattar mycket och är en övergripande, strategisk fråga för att våra regionsinvånare ska må bra. Mycket fokus ligger på människors vardag i form av arbete, studier, boende och sociala sammanhang.

  • Verka för att Region Gävleborg är en pådrivande och proaktiv aktör inom folkhälsoarbetet
  • Öka samverkan mellan Region Gävleborg, kommuner, ideella föreningar samt övriga hälsofrämjande aktörer

Folkhälsoarbetet handlar ytterst om att främja och förebygga ohälsa och skapa möjligheter för att motverka livsstilssjukdomar. Strukturerat folkhälsoarbete, exempelvis mödrahälsovård, barnhälsovård, vaccinationer m.m. bedrivs sedan många år. På senare år har även riktade hälsosamtal för vissa ålderskategorier införts. En annan del av det förebyggande arbetet kan kallas hälsofrämjande arbetssätt, eller sjukdomsförebyggande arbete. Detta innefattar såväl primär- som sekundärprevention.

Folkhälsa är en del av hållbarhetsarbetet. Kommunerna och privata aktörer skall stimuleras att stödja det aktiva föreningslivet med folkhälsa som ett ledord. Barnfetma och diabetes är exempel på folksjukdomar, och förebyggande hälsovård skulle absolut löna sig. En frisk befolkning ger dessutom lägre kostnader och ökad tillväxt.  

Kommunerna är skyldiga att strategiskt arbeta med folkhälsofrågan som del i hållbarhetsarbetet. Kommunen ska främja fysisk aktivitet och goda kostvanor i skola samt god livskvalitet och aktiviteter för äldre. Kommunen ska i större grad främja ett aktivt föreningsliv och skapa arenor för fysisk aktivitet. 
Offentlig sektor, som arbetsgivare, måste också prioritera sitt arbetsmiljöarbete. Det arbetet kommer göra att individer och samhället i stort mår bättre, resultaten i skolan ökar och sjukskrivningar minskar. Privata aktörer inom friskvård och folkhälsofrämjande verksamheter ska också prioriteras som bransch, liksom lokala matproducenter.

Region Gävleborg ska höja ambitionsnivån ytterligare och vara en proaktiv och pådrivande aktör inom folkhälsoarbetet i länet. Vi anser att det förebyggande arbetet ska genomsyra hela vårdkedjan. Vi ska öka samverkan mellan Region Gävleborg, kommuner, ideella föreningar samt övriga hälsofrämjande aktörer.

Genom en ökad förståelse för hur våra invånare mår och lever kan vi bättre motverka långvarigt utanförskap och ohälsa. Att ha ett arbete att gå till är också betydelsefullt för en människas välmående och allmäntillstånd. Man vet dessutom att det är av utomordentlig vikt att grundlägga goda vanor tidigt. Det är därför önskvärt att de förebyggande hälsoinsatserna sätts in då människor är mest förändringsbenägna, som exempelvis när de väntar barn eller precis har fått det. Därför bör insatser initieras redan inom mödravården och barnhälsovården.

Moderaterna i Gävleborg ska:

  • Verka för att Region Gävleborg är en pådrivande och proaktiv aktör inom folkhälsoarbetet
  • Öka samverkan mellan Region Gävleborg, kommuner, ideella föreningar samt övriga hälsofrämjande aktörer
     

Ta ställning och dela artikeln