Energiförsörjning

Energiförsörjningen ska vara god och konkurrenskraftig i Gävleborg för att förse både privatpersoner samt företag och industrier med hållbar energi.

Idag finns stora utmaningar och behovet av tillförlitlig el ökar i och med att fler industrier elektrifierar sin verksamhet. Vi har idag ett komplicerat system för att i vissa fall betala skatt på egengenererad energi och en avräkning på energi som säljs ut på det gemensamma nätet. Det finns idag inget sätt att hantera den egengenererade elen vilket skapar problem då dagens system inte är lätthanterligt.

Gävleborg, en region där mycket stor del av landets vindkraft planeras byggas på land och till havs. Sverige behöver en energipolitik som skapar en stabil elförsörjning åt hela samhället, industrier och hushåll. Elen ska räcka utan att industrier tvingas stänga produktionen eller att hushåll måste låta bli att dammsuga ett särskilt klockslag under dygnet. Vi behöver ett hållbart elsystem med en planerbar produktion av vårt basbehov av el. I detta är inte en fortsatt utbyggnad av storskalig vindkraft en lösning då den skapar instabilitet i energisystemet. Därför anser vi att utbyggnaden av vindkraft behöver ske mer restriktivt och kontrollerat med hänsyn till lokalsamhällen där de planeras byggas. Vi anser därutöver att det kommunala vetot fortsatt ska vara starkt, beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt för bäst förankring.

För att säkerställa energiförsörjningen i Gävleborg och i hela landet ska fler lokala kärnkraftverk byggas och ytterligare reaktor i Forsmark. Kärnkraft är ett bra alternativ för vår basproduktion och det finns idag mycket teknik och forskning som går att utveckla. Vi ska också uppmuntra och främja forskning och teknikutveckling kring ny energiteknik, det är viktigt att vi inte bara byter ett farligt utsläpp mot ett annat. För att underlätta för självständig eller samfällig egenproducerad el avskaffas skatteplikten på egengenererad el som inte säljs vidare. Regellättnader ska tas fram för egengenererad el för enskild eller samfällighet. Möjligheten att omvandla lokal sopförbränning ska ses över, detta för att nya möjligheter för att skapa drivmedel och ta kontroll över produktionen ska vara möjligt. Vidare ska förutsättningarna för mindre vattenkraftverk förbättras, alla gynnas av att fler kan producera lokal el. Det kommunala vetot vid etablering av vindkraft ska värnas, beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt för bäst förankring.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

 • Avskaffning av skatteplikten på egengenererad el som inte säljs vidare.
 • Bättre förutsättningar för mindre vattenkraftverk.
 • Regellättnader för egengenererad el för enskild eller samfällighet.
 • Att uppmuntra och främja forskning och teknikutveckling kring energiteknik.
 • Att Utreda möjligheterna för lokal kärnkraft
 • Byggandet av  ytterligare reaktor i Forsmark.
 • Att se över möjligheten att omvandla lokal sopförbränning till vätgas.
 • Att värna det kommunala vetot vid etablering av vindkraft.
 • Att eventuell fortsatt utbyggnad av vindkraft i Gävleborg ska ske mycket restriktivt.
 • Att etablering av vindkraft i Gävleborg inte får ske på ställen där den skapar påtagliga konflikter med lokalbefolkningen eller där den stör natur och miljö.
 • Att havsbaserad vindkraft ska placeras långt ut på internationellt vatten.

Ta ställning och dela artikeln