En värdig äldreomsorg

Stor valfrihet, hög kvalité och ett värdigt bemötande ska känneteckna äldreomsorgen i Gävleborg. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet och tilltro.

Idag finns problem inom äldreomsorgen som funnits i många år och som blivit extra aktuella under coronapandemin. Ett av problemen är en hög personalomsättning som inte är bra för någon, varken för personalen eller för de äldre som hela tiden får träffa många nya personer. Kontinuitet skapar trygghet.  Bristen på utbildad arbetskraft kommer att öka i takt med att befolkningen blir äldre vilket försvårar bemanningen ytterligare. I takt med att vi lever allt längre förändras och ökar vårdbehovet, idag finns ingen lösning kring hur vi ska hantera det växande vårdbehovet. Efterfrågan på trygghetsboenden för äldre stor. Denna efterfrågan kan inte mötas i alla kommuner, vilket kan bli problematiskt då dessa boenden eventuellt kan senarelägga behovet av hemtjänst eller äldreboende. Måltiderna inom äldreomsorgen fungerar inte tillfredsställande idag vilket kan vara en av flera bidragande orsaker till att en del äldre riskerar att lida av undernäring.

Det ska finnas en mångfald av utförare inom äldreomsorgen för att värna varje individs rätt till att själv välja vilken aktör denne känner sig mest trygg med. För att säkerställa och prioritera personalkontinuiteten inom äldreomsorgen vill moderaterna satsa på vård- och omsorgspersonalens löner och arbetsmiljö. Detta leder till att fler vill jobba och trivs inom yrket och skapar en äldreomsorg som präglas av trygghet. Det behöver också utbildas fler för att säkerställa att kompetens finns för att möta upp vårdbehovet, i Gävleborg finns vård- och omsorgscollage som är en kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning.  Ökade vårdbehov kräver också mer kunskap och kompetens, därför behövs fler läkare och sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Detta minskar också belastningen på våra sjukhus. Måltiderna i äldreomsorgen ska inte bara ge näring utan också bidra till ett positivt avbrott i vardagen med gemenskap och meningsfullhet. Matlusten ska stimuleras genom aptitlig och mer individuellt anpassade måltider samt genom ett större inflytande kring hur måltiden genomförs. Byggandet av trygghetsboenden ska uppmuntras. Trygghetsboende är ett eget boende för friska äldre, bostadsrätt eller hyresrätt, där de erbjuds mer trygghet och social samvaro än i ett vanligt hem. Trygghetsboenden är fullt funktionella och innehåller också exempelvis gemenskapslokaler och boendevärdar. Detta för att fler som är för friska för äldreboende eller hemtjänst ändå ska få möjlighet att välja ett boende utrustat med det lilla extra vad gäller social samvaro och trygghet.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • En mångfald av aktörer inom äldreomsorgen.
  • Att prioritera personalkontinuitet inom hemtjänsten och på äldreboenden.
  • Att fler läkare och sjuksköterskor arbeta i hemtjänsten och på äldreboenden.
  • Uppmuntrande av byggandet av trygghetsboenden.
  • Bättre måltider och måltidsrutiner i äldreomsorgen.
  • Att möjliggöra för olika satsningar på friskvård för äldre.

Ta ställning och dela artikeln