En utrikespolitik som utgår från svenska intressen och värderingar

Utrikespolitikens uppgift att värna Sveriges säkerhet, frihet och självständighet. Det handlar om att värna mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstat samt marknadsekonomi.

Sveriges utrikespolitik ska utgå ifrån svenska intressen. De allra mest grundläggande intressena för Sverige är vår säkerhet och vårt gemensamma välstånd. I arbetet med att tillvarata dessa intressen ska våra värderingar om mänskliga fri- och rättigheter, demokrati, rättsstat och marknadsekonomi alltid vara vägledande.

Sverige behöver tillsammans med EU arbeta fram nya, i vissa fall uppdaterade, strategier vad gäller Ryssland, Kina, Sydkinesiska havet, Afrika och Ukraina. Som blivande Natomedlem ska Sverige förbereda sig för att så snabbt som möjligt kunna ta sitt ansvar som fullvärdig medlem i Natoalliansen.

VÅRA VÄRDERINGAR OCH INTRESSEN ÄR VÄRDA ATT FÖRSVARA

 • I en allt mer orolig omvärld måste Sverige hålla ihop. Alla de resurser som vi lägger på Sveriges internationella engagemang måste användas strategiskt och samlat för att få största möjliga genomslag.
 • Sverige står inför allt mer komplexa utmaningar. Det blir särskilt tydligt i vårt nordliga närområde, där bland annat issmältningen i Arktis visar på kopplingen mellan klimatförändringar och säkerhetspolitik.
 • EU och den övriga världen möter Ryssland och Kinas påtagliga hot – militära, ekonomiska och teknologiska.
 • Våra grundläggande svenska värderingar och intressen – vårt sätt att leva i frihet och demokrati – är värda att stå upp för och försvara.

HANDEL ÄR VIKTIGARE ÄN BISTÅND FÖR ATT MINSKA FATTIGDOMEN I VÄRLDEN

 • Internationell handel och ekonomisk tillväxt är de viktigaste förutsättningarna för att nå målet i utvecklingspolitiken om att utrota världens fattigdom.
 • Det finns fortfarande idag länder med kraftigt biståndsberoende efter årtionden av utvecklingssamarbete.
 • Det är uppenbart att det traditionella utvecklingsbiståndet måste ses över. Detta gör nu också regeringen. Att ha en ansvarig minister för handel och bistånd är ett avgörande steg på vägen att lindra fattigdom och bygga välstånd.
 • Sverige ska bidra till en bättre värld – och i det arbetet måste vi utgå från vad som bevisligen bidrar till välstånd och utveckling.

DÄRFÖR VILL MODERATERNA:

 • Att svenska värderingar och intressen ska vara vägledande för utrikespolitiken.
 • Att Sverige fortsätter verka för att inte binda upp Europa i ett beroende av rysk fossilgas.
 • Använda våra resurser och bistånd där de gör mest nytta.
 • Öka den andel av biståndet som går till humanitärt stöd – katastrofbistånd – givet de stora utmaningar vi nu möter i vår omvärld, med t.ex. konflikter och naturkatastrofer.
 • Prioritera insatser som stödjer arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Fortsätta stärka svensk säkerhet genom att satsa på Sveriges försvar och bli en viktig och bidragande medlem inom Nato-samarbetet.
 • Stärka det nordisk-baltiska samarbetet.
 • Förnya och modernisera FN och fokusera på områden där Sverige kan göra skillnad. I spåren av covid-19 behöver vi bl.a. säkerställa att det internationella samarbetet kring hälsofrågor, särskilt inom WHO, präglas av transparens och professionalism, för att stärka skyddet mot nya pandemier.
 • Verka för att i FN och andra internationella organisationer tillse att västerländska etablerade definitioner om vad mänskliga rättigheter är inte urvattnas av länder som till exempel Kina, Ryssland och Iran.
 • Sverige är en del av den demokratiska världen och måste värna solidaritet – inte neutralitet.

DEN MODERATLEDDA REGERINGEN GÖR:

 • Regeringen står genom vårt kraftfulla stöd till Ukraina upp för inte bara det ukrainska folket utan också för de värderingar att leva i frihet och demokrati som vi delar med både Ukraina och EU.
 • Vi är proaktiva i arktiska rådet samt undertecknade ett trilateralt avtal med Norge och Finland gällande samarbete i Nordkalotten för att försäkra Sveriges säkerhet i Arktis närområde.
 • Regeringen, som ordförande i EU:s ministerråd, fokuserade tydligt på hur vi stärker både Sveriges och EU:s välstånd genom att fokusera på säkerhet och resiliens, samt demokratiska värden och rättsstatsprincipen.
 • Regeringen arbetar för att ta Sverige in i Nato, vilket positionerar oss i tydlig solidaritet med övriga demokratiska stater och bidrar till säkerhet i vår del av världen.
 • Genomföra en reformering av hur vi använder biståndet. Vi befinner oss just nu i början av denna process.

Ta ställning och dela artikeln