Svenskar i utlandet

Moderaterna vill underlätta livet för utlandsboende svenskar. Många utlandssvenskar upplever mycket byråkrati kring kontakt med svenska myndigheter och förnyelse av pass.

1. Vi vill förenkla för utlandssvenska barn och ungdomar som vill studera i Sverige

I dagsläget är det svårt för barn som bor utomlands att komma till Sverige och studera. Det finns flera hinder som bör undanröjas. För det första är det viktigt att säkerställa en rättvis jämförelse av gymnasiebetyg från olika länder. Toppbetyg i ett annat land, eller system ska inte värderas lägre än toppbetyg i Sverige. 

2. Vi vill sänka SINK-skatten

Utlandssvenskar betalar ofta skatt både i landet där de bor och i Sverige. Eftersom utlandssvenskar generellt har en mycket begränsad tillgång till det svenska välfärdssystemet bör de inte heller betala en hög svensk skatt. SINK-skatten bör därför sänkas, förslagsvis till 20 procent eller lägre.

3. Vi vill inrätta separata köer hos Migrationsverket och Skatteverket för utlandssvenskar som är födda i Sverige eller har haft svenskt medborgarskap i minst 20 år, samt deras familjer

För den som är född och uppvuxen i Sverige och som senare i livet flyttar till ett annat land, träffar en partner och får barn, kan det vara svårt att återvända till Sverige. Trots den mycket starka anknytningen som dessa utlandssvenskar har placeras deras fall i samma kö som de som kommer helt nya till Sverige med följd att migrations- och folkbokföringsbeslut kan ta extremt lång tid. Detta kan ändras genom att skapa olika köer för olika typer av fall, så väl hos Migrationsverkets som hos Skatteverket. 

4. Vi vill se arbetskraftsinvandringsregler som inte inte skapar problem för t.ex. svenska universitet att rekrytera globalt

Många utlandssvenskar har hamnat utomlands på grund av att de fått arbete där, och vi vet därmed av erfarenhet hur viktigt det är med ett välfungerande arbetskraftsinvandringssystem där företag har möjlighet att anställa den som är bäst lämpad för positionen. Att detta fungerar är av största vikt inte minst vad gäller akademiska och högt kvalificerade arbeten.

5. Vi vill uppvärdera det svenska medborgarskapet

Det har länge varit alltför lätt att bli svensk medborgare – därför anser vi att kraven som ställs, till exempel vad gäller kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället, behöver höjas. Det skulle också bidra till en uppvärdering av det svenska medborgarskapet. Samtidigt är det viktigt att medborgarskapet, för dem som har det, innebär tydliga rättigheter och skyldigheter. I dag är det till exempel inte möjligt för alla utlandssvenskar att rösta i riksdagsvalet i Sverige, även om de inte är medborgare i något annat land än Sverige. Det behöver förändras.

Ta ställning och dela artikeln