Landsbygd

Moderaterna vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet. Vi föreslår därför förenklade regler för skogsindustrin och satsningar på tåg, flyg och vägar.

Drivmedelspriserna ska sänkas och tillgången på el vara stabil i hela landet. Människor och företag över hela vårt land ska ges möjligheter att växa och utvecklas, även utanför storstäderna. Det ska ske genom en utveckling som är hållbar ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Därför vill vi minska regelkrånglet och sänka kostnaderna för de gröna näringarna.

Stark äganderätt ska prägla skogspolitiken

 • Nästan två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog. De senaste dryga hundra åren har Sveriges virkesförråd fördubblats samtidigt som industrierna som är knutna till skogen har kunnat utveckla nya produkter och lösningar.
 • Den svenska skogen och produkter från skogen binder årligen lika mycket koldioxid som Sveriges släpper ut under ett helt år.
 • Äganderätten är en förutsättning för ett hållbart skogsbruk. Det man äger vårdar man, egenansvar skapar de bästa förutsättningarna för en levande landsbygd.

Därför vill Moderaterna:

 • Säkerställa en hög skogsproduktion. I dag är nästan 30 procent av skogsmarken tagen ur produktion. Den totala arealen skog som är undantagen från skogsbruk ska minska. Vi vill satsa på att underhålla och vårda redan skyddad skog bättre, så att naturvärdena där ökas och den biologiska mångfalden stärks.
 • Att en större andel av statliga Sveaskogs innehav ska säljas i små fastigheter när det är möjligt och till personer med regional anknytning.
 • Stärka skogsägarnas äganderätt genom att formellt skydd av skog ska ske genom frivillighet från markägaren och att rätten till ersättning upprätthålls när mark ska undantas från att brukas.
 • Se över reglerna för artskyddet så att orimliga krav tas bort och det tydliggörs att det är statens ansvar att utreda rådighetsinskränkningar, inte markägarens.
 • Att Sverige i EU ska värna det aktiva och hållbara svenska skogsbruket. EU ska inte detaljreglera hur brukandet sker, eller i vilken omfattning.

Sverige behöver en livskraftig landsbygd

 • Ingen ska behöva säga upp sig för att det är för dyrt att tanka bilen – redan innan kriget i Ukraina hade Sverige världens högsta dieselpris.
 • Dagens låga självförsörjningsgrad är ett hot mot Sveriges beredskap och särskilt allvarlig i ett läge där vi har ett krig i Europa. Endast hälften av de livsmedel som konsumeras i Sverige produceras här. År 1990 var motsvarande siffra 75 procent.

Därför vill Moderaterna:

 • Kraftigt sänka skatten på drivmedel så att det blir billigare att tanka. Då blir det enklare att bo och verka i hela Sverige.
 • Stärka konkurrenskraften och öka livsmedelsproduktionen i Sverige i enlighet med Livsmedelsstrategin. Regeringen har inlett arbetet i jordbruket för att minska regelbördan och byråkratin.
 • Att kriterierna vid offentlig upphandling av livsmedel och mat är i linje med de miljö- och djurhållningsregler som svenska bönder måste leva upp till enligt svensk lag.
 • Skärpa straffen för brott kopplade till djurrättsaktivism, skärpa lagen om olaga intrång och införa en särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet.

Den moderatledda regeringen gör:

 • Regeringen har sänkt skatten på drivmedel så att det blivit billigare att tanka. På så sätt gör vi det enklare att bo och verka i hela Sverige.
 • Regeringen inleder arbetet med en ny livsmedelsstrategi
 • Regeringen stärker konkurrenskraften för svenska livsmedelsproducenter.
 • Regeringen sänker slakteriavgifter-regeringen sänker slakteriavgifterna genom införandet av fasta avgifter för den offentliga kontrollen av slakteri och vilthanteringsanläggningar (slakterikontrollen), Fasta avgifter kommer ersätta vissa delar av det avgiftssystem som nu tillämpas för slakterikontrollen. Avgiftsintäkterna kommer inte att täcka de kostnader som Livsmedelsverket har för att utföra slakterikontrollen. Regeringen föreslår därför i budgeten för 2024 att 80 miljoner kronor tillförs myndigheten för detta ändamål.
 • Sänker skatten på jordbruksdiesel.
 • Förstärker reseavdraget.
 • Satsar på laddinfrastruktur.
 • Ökade insatser för internationella klimatinvesteringar.
 • Ökat anslag för frivilligt skydd av skog. Regeringen föreslår att medlen för skydd av värdefull natur ska stärkas med 500 miljoner kronor per år de kommande tre åren. På så sätt ökas takten i arbetet med att skydda värdefull natur genom att betala ersättning till fastighetsägare och besluta om naturreservat eller annat formellt skydd.
 • Ökade åtgärder för att bland annat restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer

Ta ställning och dela artikeln