Lag och ordning

Moderaterna vill satsa på fler poliser, hårdare straff och ökat fokus på brottsoffret. Människors otrygghet måste få ett slut.

Att knäcka gängen och trycka tillbaka brottsligheten är en av den moderatledda regeringens viktigaste uppgifter. Sprängningar och skjutningar sprider skräck. När kriminella nätverk ger sig på och dödar varandras familjemedlemmar och utsätter oskyldiga för stor fara har många gränser passerats. Samtidigt råder det polisbrist. Generösa ungdomsrabatter och mängdrabatter har lett till alltför korta straff. Det behövs fler poliser och skärpta straff för att bekämpa både gängbrottsligheten och annan kriminalitet som drabbar människor i deras vardag.

Den moderatledda regeringen har nu inlett den största offensiven i svensk historia mot den organiserade brottsligheten. Till år 2026 ökar regeringen anslaget till polisen med drygt 10 miljarder kronor.

Vår bestämda uppfattning är att Sverige hade varit i ett bättre läge idag om mycket av det som vi nu gör hade gjorts tidigare. För att vända den här utvecklingen lägger regeringen nu om rättspolitiken på bredden. Det handlar bland annat om effektivare verktyg till de brottsbekämpande myndigheterna, straffskärpningar och tidigare och tydligare reaktioner mot unga som begår brott, eller är på väg in i brottslighet. Straffen ska återspegla brottens allvar och påföljderna som döms ut ska framstå som rimliga och rättvisa. Den moderatledda regeringen driver vidare och påskyndar arbetet med nödvändiga reformer avseende anonyma vittnen, införande av visitationszoner, vistelseförbud, kamerabevakning och skärpta straff, särskilt för brott som begås av gängkriminella.

Redan i januari 2024 kommer ny lagstiftning på plats med dubbla straff för bland annat den som bär vapen eller hanterar explosiva ämnen. I februari kommer polisiära vistelseförbud, för att hindra gängkriminella från att vistas i vissa områden, och i mars ska de tidsmässigt och geografiskt begränsade visitationszonerna vara ett verktyg som polisen kan använda. Den som sitter inlåst kan varken begå brott eller rekrytera yngre till gängkriminaliteten. Det är ett paradigmskifte i svensk kriminalpolitik.

  • Åtgärderna är viktiga för att alla människor ska kunna känna sig trygga.
  • Sammanlagt beräknas anslagen för rättsväsendet öka från 69 till 90 miljarder kronor mellan 2023 och 2026, en ökning på 21 miljarder kronor.
  • Fler gängkriminella ska utvisas.

Ta ställning och dela artikeln