Krisberedskap

Moderaterna vill stärka Sveriges krisberedskap genom att upprätta ett beredskapslager, inrätta ett nationellt säkerhetsråd och öka övningsverksamheten inför kriser.

Krisberedskap måste vara varje regerings kärnkompetens. Sverige måste ha en krisberedskap så att vi kan möta den hotbild och de risker som vi står inför. Moderaterna vill stärka Sveriges krisberedskap så att vi klarar av att hantera kriser i fredstid. 

Sverige måste ha en mer robust krisberedskap. Det är viktigt för att kunna hantera framtida kriser i fredstid. Men en bra krisberedskap är också en viktig del av det civila försvaret i händelse av krig. Moderaterna föreslår därför flera reformer för att förbättra Sveriges förmåga att förebygga och hantera kriser av olika slag.

Sverige behöver en krislagstiftning

De senaste årens erfarenheter har visat att de lagar som styr regeringens möjligheter att agera vid kris inte är fullt ut fungerar. Det har inte minst visat sig under regeringens arbete med att bekämpa coronapandemin. Regeringen blev tvungen att mycket snabbt lotsa igenom en ny lag genom riksdagen, för att bland annat kunna stänga ned vissa verksamheter i syfte att minska smittspridning.

Moderaterna menar att det måste finnas en permanent krislagstiftning på plats. Det är inte rimligt att en regering, mitt under pågående kris, ska behöva ta fram en tillfällig lag. I stället vill vi arbeta fram en helt ny krislag, eller ändra i befintlig lagstiftning.

Moderaternas förslag:

 • Inför en permanent krislagstiftning som ger regeringen bättre mandat att hantera kriser

Inrätta ett nationellt säkerhetsråd

Vi måste organisera Sverige så att det speglar den komplexa hotbild och de risker som vi möter i dag med terrorhot, försämrat säkerhetsläge och risk för otillbörlig påverkan. Vi vill därför inrätta ett nationellt säkerhetsråd i statsministerns kansli, Statsrådsberedningen. Rådet bör ha som uppgift att arbeta med frågor som rör rikets säkerhet i bred bemärkelse. Det nationella säkerhetsrådet bör också arbeta med säkerhetsfrågor som inte på ett naturligt sätt hör hemma i någon annan del av Regeringskansliet. För att kunna tydliggöra det nationella säkerhetsrådets mandat behöv en översyn av ansvarsprincipen i den svenska krisberedskapen.

Moderaternas förslag:

 • Inrätta ett nationellt säkerhetsråd i statsministerns kansli, Statsrådsberedningen.

Sverige behöver ett beredskapslager

Sverige måste upprätta ett beredskapslager för strategiskt viktiga varor, eftersom landets beredskapslager under lång tid har blivit nedmonterat. Ett tydligt exempel på nedmonteringen är den skriande bristen på sjukvårdsmateriel i början av coronakrisen och den bristfälliga koordineringen mellan länderna inom EU på området. Exempel på varor som ska ingå i krisberedskapslagret är livsmedel, läkemedel och skyddsutrustning.

Sverige ska ha intelligenta lösningar som kombinerar omsättningslager av vitala varor tillsammans med att teckna avtal med näringslivet för att kunna ställa om produktionen vid behov. Detta tillsammans med en närmare samarbete med andra länder i Norden och inom EU. 

Moderaternas förslag:

 • Sverige behöver upprätta ett beredskapslager för viktiga varor, såsom livsmedel, skyddsutrustning och läkemedel.

Stort behov av mer övningsverksamhet 

För att kunna ha en fungerande krisberedskap är det viktigt att det sker en kontinuerlig övningsverksamhet på alla samhällsnivåer, där alla aktörer i krisberedskapen deltar – allt från myndigheter och regeringskansli till näringsliv och frivilligorganisationer. Vi ska också ställa tydliga krav, riktlinjer och resultatmål för krisberedskapen, vilka vi ska följa upp genom att skärpa tillsynen.

Moderaternas förslag:

 • Den offentliga sektorn behöver regelbundet genomföra övningar för att stärka sin krisberedskap. 
 • Sätt upp tydliga krav på svensk krisberedskap. Krisberedskapen ska utvärderas mot tydliga resultatmål.

Ett starkt civilt försvar och cyberförsvar för att skydda Sverige

 • Det militära försvaret kan inte fungera utan ett civilt försvar.
 • Det civila försvaret har inte fått samma resurser eller prioritering som det militära försvaret sedan omsvängningen 2015.
 • Dessa frågor har försummats under åtta år av S-regeringar som inte velat prioritera frågan.
 • Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder men har ett undermåligt cyberförsvar.
 • FRA uppgav redan 2017 att det skedde 10 000 attacker i månaden mot mål i Sverige från statliga utländska angripare. Siffran är betydligt högre idag och vi kan förvänta oss ännu fler cyberattacker de kommande åren.
 • Att investera i cyberförsvaret och stärka vår digitala beredskap är lika viktigt som att stärka det militära och civila försvaret.

Den moderatledda regeringen genomför:

 • Ett internationellt sändebud för cybersäkerhetsfrågor har utsetts för att representera Sverige i FN, Nato och EU.
 • Det nationella cybersäkerhetscentret har fått en tydligare ledning och uppdrag att samarbeta närmare med näringslivet.
 • Vi tillför resurser till Försvarsmakten för att de ska kunna utöka cybersoldatsutbildningen, etablera ett andra it-förband och få till ett sammanhängande personalförsörjnings- och karriärsystem för cyberförsvaret.
 • Debatthandledning 2023_v4.indd
 • • Ett nationellt säkerhetsråd har införts och placerats hos statsministern som kan hantera frågor som rör Sveriges säkerhet. Detta arbete leds av Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm.
 • Vi tillför mer resurser och ger myndigheter i uppdrag att säkra tillgången på saker som läkemedel, livsmedel och drivmedel.
 • Vi ser över miljötillståndsprocesserna så de kan bli mer effektiva och tillåta svensk industri att växa och verka i det nya säkerhetspolitiska läget.

Ta ställning och dela artikeln