Inbrott

Inbrott och stölder leder till stor skada för privatpersoner och företag. Det bidrar också till en otrygghet i samhället. Ett stort problem är de utländska stöldligorna som utan större risk kan plocka på sig bilar, bildelar, båtmotorer och dyra föremål som sedan förs ut ur landet. En moderatledd regering kommer driva igenom ett 10-punktsprogram för att stoppa inbrotten och stölderna.

De utländska stöldligorna beräknas stå för 90 procent av alla stölder av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner i Sverige. Dessutom är utländska stöldligor ansvariga för hälften av bostadsinbrotten. Sverige är ett mycket attraktivt land för utländska stöldligor. Vi har låga straff och risken att bli upptäckt och straffad är mycket liten. Det här måste få ett slut.

Vi vill skärpa straffet för grov stöld

Stölder av bildelar, båtmotorer, jordbruksmaskiner och annan egendom innebär stor skada för privatpersoner och företag. Det bidrar också till en ökad otrygghet i samhället. Straffen för dessa stöldbrott är dock allt för låga – straffminimum är sex månaders fängelse. Moderaterna vill att det lägsta straffet för grov stöld ska vara 1 års fängelse.

Dagens mängdrabatt innebär också att en person som begår tre grova stölder kan komma undan med ett fängelsestraff på under ett år. Vi vill slopa dagens mängdrabatt och införa en regel som säger att straffvärdet av de tre grövsta brotten ska räknas fullt ut. Det innebär att en person som begår tre grova stölder skulle få minst 3 års fängelse, sannolikt mer.

Vi vill införa obligatorisk häktning för grov stöld

I dag är det inte säkert att en person som är med i en utländsk stöldliga, och som blir gripen av polisen för grov stöld, häktas. Moderaterna vill införa obligatorisk häktning för grov stöld vilket innebär att personer som misstänks för grova stölder ska häktas, om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Vi anser att fler EU–medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas

De utländska stöldligor som opererar i Sverige kommer ofta från andra EU-länder. Det är mycket svårt att utvisa EU-medborgare enligt den svenska lagstiftningen – vilket beror på att vi ska ha fri rörlighet mellan EU-länderna. Den fria rörligheten var dock aldrig tänkt att innebära fri lejd för brottslighet.

Moderaterna vill därför göra en översyn av lagstiftningen i syfte att sänka gränsen för utvisning av EU-medborgare som begår brott i Sverige.

Vi vill att fler EU-medborgare ska avtjäna sina straff i sina hemländer

För närvarande avtjänar cirka 325 EU-medborgare sitt straff i svenska fängelser. Ett fängelseår kostar staten drygt 1,2 miljoner per år. Moderaterna vill att fler EU-medborgare ska avtjäna sina fängelsestraff i sina hemländer. Kriminalvården behöver få i uppdrag att överföra fler fångar – som har medborgarskap i andra EU-länder – till fängelser i deras hemländer.

Vi vill öka möjligheterna för polisen att publicera bilder på misstänkta gärningsmän

I dag finns det hårda krav för polisen för att få publicera en bild på en misstänkt gärningsman:

  • Det ska vara klarlagt att personen på bilden föreställer den misstänkte
  • Det ska röra sig om ett brott som inte kommer leda till ett lägre straff än sex månaders fängelse och
  • Det ska vara av synnerligen vikt för polisens fortsatta arbete

Alla dessa krav måste vara uppfyllda för att en bild ska få publiceras, undantag får göras för brott som leder till två års fängelse eller om gärningsmannen är farlig för allmänheten eller enskilda personer.

Moderaterna vill att Polisen ges bättre möjligheter att själva avgöra när övervakningsbilder på misstänkta gärningsmän ska kunna publiceras. Det bör inte finnas något krav på att brottet ska ha ett lägsta straff på sex månaders fängelse. Kravet på synnerligen vikt bör mjukas upp – däremot ska en bedömning göras om publicering är proportionerligt eller inte.

Vi vill att Tullverket ska göra stickprovskontroller för att upptäcka stöldgods

Tullverket gör ett stort arbete att kontrollera varor som kommer in i Sverige. Tullen gör också vissa kontroller av vilka varor som förs ut ur Sverige – men det är en mycket liten del av de totala kontrollerna.  Moderaterna vill därför ge Tullverket i uppdrag att kraftigt öka antalet kontroller av varor som förs ut ur Sverige i syfte att upptäcka stöldgods.

Vi vill göra det straffbart att föra ut stöldgods från Sverige

I dag är det inte ett smugglingsbrott att föra ut stöldgods från Sverige. Moderaterna vill göra det straffbelagt enligt smugglingslagen att föra ut stöldgods från Sverige. Då får Tullen använda sig av flera särskilda befogenheter i arbetet med att hindra stöldgods från att lämna landet.

Vi vill stärka Tullverkets underrättelsearbete

Riksrevisionen har slagit fast att Tullverket har en relativt låg kunskap om smugglingens omfattning. Det beror bland annat på att Tullverket har svårt att få tillgång till passageraruppgifter i flygtrafiken. Det finns heller ingen klar struktur för hur Tullens underrättelsearbete ska bedrivas. Moderaterna kommer därför ge Tullverket i uppdrag att ta fram en konkret handlingsplan för hur underrättelsearbetet ska bedrivas.

Vi vill att fler tulltjänstemän ska kunna bära skjutvapen

Tullverket spelar en viktig roll för att bekämpa organiserad brottslighet. I dag måste tullpersonal kunna hantera yrkeskriminella med ett omfattande våldskapital som kan vara beväpnade. Det finns begränsade möjligheter för vissa tulltjänstemän att bära vapen – men de används inte så ofta.

Moderaterna anser att tulltjänstemännen förtjänar ett mer proportionerligt skydd i mötet med grovt kriminella som bland annat smugglar vapen och narkotika. Moderaterna vill därför ge tulltjänstemän en utökad möjlighet att bära skjutvapen.

Ta ställning och dela artikeln