Denna nyhet är mer än 3 år gammal

20 augusti, 2018

Vi har utvecklat vår miljöpolitik – nu måste vi börja redovisa nyttan av klimatsatsningar i statens budget

Fokus för den svenska miljö- och klimatpolitiken måste vara att skapa så stor nytta som möjligt. Den nuvarande regeringen har misslyckats med detta. Vi misstror inte de goda avsikterna, men de senaste fyra åren har präglats av ineffektiva reformer som inte fungerar i praktiken. Det visas också av faktumet att de svenska växthusgasutsläppen har ökat de två senaste åren enligt siffror från SCB.

Moderaternas utgångspunkt är att ny teknik och nya marknader måste vara starka krafter i den gröna omställningen. Därför presenterar vi en rad förslag för en mer sammanhållen svensk miljö- och klimatpolitik:

1. Klimatavdrag för basindustrin. Sverige har en klimatsmart industri, men fortfarande står basindustrin för en tredjedel av våra utsläpp. Vi vill därför se ett klimatavdrag för basindustri som investerar i teknik som radikalt kan minska eller helt eliminera processutsläppen. Till dess att avdraget är på plats matchar vi regeringens industrikliv i syfte att ge branschen långsiktiga spelregler.

2. En förstärkt statlig klimatforskningspolitik. För att uppmuntra till tekniksprång inom basindustrin bör statliga medel i större utsträckning riktas till forskning och innovationer som kan bidra till att på sikt utradera basindustrins utsläpp.

3. Satsning på laddningsinfrastruktur. Inrikes transporter står för en tredjedel av de svenska utsläppen. Det är därför angeläget att skynda på omställningen inom transportsektorn. Moderaterna föreslår 100 miljoner kronor årligen fram till 2021 för en teknikneutral laddningsinfrastruktur vid vägtransporter. Sjöfarten och flyget måste även i större utsträckning bära sina klimatkostnader genom internationella överenskommelser.

4. Ökat klimatbistånd. Av Sveriges bistånd är det en förvånansvärt liten andel som går till att minska klimatutsläppen. Vi vill öka det bistånd som syftar till att sänka utsläppen, utan att det går ut över det humanitära biståndet.

5. Krav på klimatnytta. Regeringen spenderar miljardbelopp på åtgärder som de själva inte vet klimatnyttan av. Därför föreslår vi att nyttan av klimatsatsningarna måste beräknas och redovisas i statens budget.

Utöver detta presenterar vi också förslag för att bidra till klimatsmart konsumtion. Konsumenter ska få tillgång till mer information men vi ska också ställa tuffare krav på miljö- och klimathänsyn vid offentlig upphandling.

Vi satsar även  på att minska utsläppen av läkemedelsrester i våra hav och vattendrag. och avsätter 500 miljoner kronor över fem år för avancerad rening av läkemedelsrester. Vi vill även se höjda mål för återvinning och ett nationellt mål för fosforåterföring.

Vi moderater har fördjupat och utvecklat vår miljö- och klimatpolitik. En självklar utgångspunkt för oss har varit att miljö- och klimatreformer måste ge resultat i verkligheten. Våra skattemedel ska inte gå till plakatpolitik med ingen eller alltför liten klimatnytta.

Maria Malmer Stenergard (M) miljöpolitisk talesperson

 

Carl-Oskar Bohlin (M) Riksdagsledamot på dalabänken

 

Ann-Britt Åsebol (M) Riksdagsledamot på dalabänken.

Ta ställning och dela artikeln