Denna nyhet är mer än 3 år gammal

22 maj, 2017

Så vill Alliansen skärpa reglerna för avhysning

Det ska bli lättare för markägare att avhysa olagliga bosättningar. Men regeringens förslag går inte långt nog. Därför har Alliansen fått igenom ett antal skärpningar inför beslutet i riksdagen på onsdagen.

En filt under en presenning i skogen är inte ett hem. Inte heller är skogen en fri nyttighet som vi alla kan göra vad vi vill med. Det är inte hållbart att man ska få slå sig ner på annans mark för att under olägenhet för många leva under svåra förhållanden i hopp om en eventuell förtjänst i Sverige. Det är därför vi i Alliansen skärper regeringens förslag om avlägsnande innan beslut i riksdagen.

Sverige har under de senaste åren sett flera större bosättningar etablera sig, både i anslutning till städer och i skogsmark. Det är ofta boplatser åt de grupper av EU-migranter som uppehåller sig i stadsbilden eller bärplockare med skogen som arbetsplats under långa arbetsdagar. Ett annat inslag är gruppen som kallas asfaltsläggare vars målgrupp främst är aningslösa villaägare.

Regeringen har gjort ett försök att adressera denna problematik i propositionen ”Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning”. Med stor säkerhet underlättar det situationen och klargör ansvar. I ett försök att vad man kallar ”balansera intressen” blir förslagen ändå otillräckliga och riskerar försvåra om man vill komma åt problemet med otillåtna bosättningar. Regeringen inför en proportionalitetsbedömning, en ny och fördröjande rutin som ifrågasätter markägarens rätt till sin mark.

Polisen har redan i dag lagligt stöd för att avhysa bosättningarna. Med stöd av polislagen, under främst brottsrubriceringen egenmäktigt förfarande, kan den för markägaren svåra och omständliga processen att identifiera de bosatta undvikas.

När resursbrist eller sådant ofullständigt bevisunderlag hindrar ingripanden kan handräckning begäras med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Den nya formen av avlägsnande ska då användas. Förslaget har dock behäftats med en betydande förbättringspotential, vilken Alliansen nu gemensamt uppmärksammat och åtgärdat.

Tidsramarna kortas avsevärt. Erfarenheterna av dagens bosättningar är att ju längre de får vara kvar, desto större och mer avancerade blir de. Regeringen gick längre än vad utredaren föreslagit och förlängde såväl handläggningstider som tidsfristen för själva avlägsnandet.

– Alliansen kortar därför handläggningstiden från fyra till tre veckor.

– Tidsfristen för de boende att utrymma sin bosättning kortas ner från en vecka till fem dagar.

– Polisens befogenheter att hantera kvarlämnad egendom i samband med ingripande mot en otillåten bosättning behöver förtydligas.

– Alla som identifieras som otillåtna bosättare vid Kronofogdens utslag ska ha samma ansvar för kostnader.

– Markägarens kostnader för verkställighet, genomförandet av ett avlägsnande begränsas kraftigt.

Reglerna för avhysning regeringen nu inför kommer att följas upp redan inför nästa sommar.

Alliansens partier kommer också mycket noggrant följa den proportionalitetsbedömning som det nu uppdras åt Kronofogden att göra. Ett helt nytt inslag som detta måste garantera markägarens rätt att återfå sin mark. Annars kommer vi att agera.

Äganderätten är fundamental för oss. Men om den urholkas så att skog och mark när som helst kan ockuperas så förloras motivationen att vårda och förädla egendom. Samhällen som inte vakat över äganderätten utvecklas mycket negativt. Därför har vi allianspartier valt en linje för att främja äganderätten i förhållande till vad regeringen föreslagit.

 

Caroline Szyber

riksdagsledamot (KD), ordförande civilutskottet

Carl-Oskar Bohlin

riksdagsledamot (M), ledamot i civilutskottet

Ola Johansson

riksdagsledamot (C), ledamot i civilutskottet

Ta ställning och dela artikeln