Denna nyhet är mer än 3 år gammal

22 juni, 2017

Nej, att inskränka äganderätten av skogen är inte rätt väg att gå

Skogsnäringen har stor betydelse för svensk ekonomi. Sverige är världens tredje största exportör av papper, massa och trävaror till ett värde av 125 miljarder kronor. Branschen sysselsätter cirka 100 000 personer i Sverige, vilket är ungefär lika många som bor i Borlänge, Ludvika och Hedemora tillsammans.

Svenskar har ett särskilt förhållande till skogen, då vi lever i ett land som till två tredjedelar täcks av skog. Vi moderater anser att den svenska skogen bör värnas – både för tillväxten och miljöns skull. Därför är det oroväckande att se hur äganderätten av skogen håller på att urholkas och skogsnäringen hotas, mycket på grund av den nuvarande regeringens politik.

Enligt lag ska produktion och miljö väga lika tungt i frågor avseende skogen. I praktiken hänger de intimt samman, eftersom privat ägande av skog är grunden för aktiv skogsförvaltning och lönsamt skogsbruk.

Tyvärr ser vi hur exempelvis tolkningen av artskyddsförordningen och nyckelbiotoperna i praktiken begränsar äganderätten. Nu har även miljöminister Karolina Skog meddelat att ingen översyn eller förändring av artskyddsförordningen kommer att göras, trots att det efterfrågas av såväl Naturvårdsverket som Skogsstyrelsen.

Den brukade skogen är en förutsättning för att vi ska klara av att möta de klimatutmaningar vi står inför. En skog som inte vårdas och brukas växer inte ordentligt och är därmed mindre effektiv i att motverka klimatförändringarna. Dessutom är varorna från den brukade skogen en förutsättning för att kunna ersätta fossila material och bränslen.

Därför är det oroande att den svenska regeringen har varit passiv i EU-förhandlingar och inte värnat det svenska självbestämmandet över skogen. Som tur är har vi från Moderaterna och Alliansen gång på gång gett regeringen bakläxa och därmed säkrat att Sverige driver en linje som värnar självbestämmandet.

Ett annat exempel gäller talerätten, där regeringen i budgetpropositionen anger att man vill ”stärka allmänhetens delaktighet i naturvårdsarbetet, bland annat genom tillgång till miljöinformation, deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning”.

Det är svårt att tolka denna formulering på annat sätt än att regeringen vill minska markägarens möjlighet att förfoga över sin egen mark. Att ytterligare inskränka äganderätten genom ökade möjligheter att invända motavverkningar är inte rätt väg att gå.

Skogen är en av våra viktigaste naturtillgångar och skogsnäringen är en betydelsefull del av Dalarnas och Sveriges ekonomi. Skogen ger jobb, skatteintäkter och utgör en väsentlig del i vår handel med andra länder.

Vi moderater vill snarast se ett nationellt skogsprogram med utgångspunkt i likställda mål för produktion och miljövård samt att beslut om den svenska skogen ska fattas i Sverige för att värna äganderätten, tillväxten och miljön.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M), gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet

Ann-Britt Åsebol (M), riksdagsledamot Dalarnas län

Ta ställning och dela artikeln