Denna nyhet är mer än 3 år gammal

8 februari, 2021

Kommunstyrelsen i Orsa nonchalerar fyrpartiförslag från Kd, M, Mp och V

Är inte en så viktig fråga som planeringen längs Digerbergets unika sluttning, värd att ytterligare övervägas? Kommunstyrelsen hastar fram ett beslut om yttrande när det gäller E45:ans sträckning, en månad före remisstidens utgång? Bör man inte lyssna bättre på lokalfolkningen och på allvar studera oppositionens alternativa förslag till yttrande? Kommunstyrelsemötet i december, hade varit mer lämpligt för beslut. Fyrpartiernas förslag till bordläggning röstades ner.

På kommunstyrelsesammanträdet i november i Orsa presenterades ett alternativt förslag till kommunens yttrande till Trafikverket, gemensamt av de fyra partierna Kd, M, Mp och V. Tanken i det förslaget var att försöka hitta en lösning där mindre del av jordbruksmark skulle offras och att trafiksäkerhetsåtgärderna i första han borde lösas i befintlig sträckning. Breddningsmöjligheter finns.

Det nonchalerades av C, S och Sd.

Fyrpartiförslaget ville en tydligare skrivning där Trafikverket skulle anstränga sig mer än tidigare och gå kommunen till mötes, främst i miljötänkande kring jordbruksmarken, säkerhetsfrågor och nya rön kring klimatkrisen, beslutade nationella klimatmål och besluten om en hållbar utveckling.

Det är egentligen anmärkningsvärt att man inte, innan beslut fattas om att gå vidare, tänker till lite extra, när vägkorridoren fastställdes redan 2007, för snart 14 år sedan. Efter kommande sannolika överklaganden kommer säkert ytterligare 5-6 år att gå, innan pengar anvisas och det blir klart för byggstart. Korttänkt av både Trafikverket och kommunen, C, S och Sd.

Nedanstående tankar lyfts fram i fyrpartiförslaget:

* Utreda möjligheter att behålla befintlig vägsträckning Vångsgärde – Trunna med möjlig breddning, av- och tillfarter, gång -och cykelbanor och nödvändiga säkerhetsåtgärder. Att undvika miljöförstörelse, mänskligt lidande och onödiga kostnader, enbart för någon minuts tidsvinst på den 7 – 8 km långa sträckan och således behålla hastigheten 60 km/timmen på sträckan Vångsgärde-Trunna.

* Förlusten av 13-14 hektar jordbruksmark, hotet mot utvecklingsmöjligheter för jordbruken i Lindänget och ute på Näset, är oroande. Vi räddar attraktiva biotoper utan konstlad ersättningsmark kring Skeer. Utblicken och vyn över Orsasjön räddas utan en 40-50 meter bred asfaltbarriär.

* Fortsättningsvis garantera Kungshaga Hotell god tillgänglighet med en genomtänkt avfart i närhet till hotellet. Att värna vårt befintliga näringsliv, vår jordbrukskulturbygd och utveckla möjligheter till turistsatsning där vyn över Orsasjön, Orsa samhälle och de blånande bergen är som finast.

* Den berömda vyn kring f d ”Östlunds Café” och Holens bystuga är idag farliga turiststopp. I nuvarande förslag tas tidigare något utökade rastplats bort och problemen kvartstår. Här finns markutrymme till att skapa ett bättre planerat och välkomnande ”Orsastopp”, med trafiksäker på- och avfart.

Detta är idéer och tankar som bättre borde värderas av en miljömedveten kommunstyrelse. Gemensamt och enigt kunde vi också begära att Trafikverket lyssnar och överväger dessa möjligheter innan det slutliga beslutet om vägsträckning måste fattas. En enig kommun skulle säkert få Trafikverket att reflektera ytterligare och inte bara gå vidare i gamla hjulspår utan att lyssna på engagerade politiker och en aktiv befolkning.

Ulf Björklund (KD), Gunilla Frelin (M), Anders Johansson (V) och Joep Meens (MP)

Ta ställning och dela artikeln